Mo­der­ni no­vac i ban­kar­stvo

Knji­ga

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT -

Pro­uča­va­nje

nov­ca i ban­kar­stva da­nas je ne­za­obi­laz­na či­nje­ni­ca, bu­du­ći da se iz da­na u dan sve vi­še bo­ri­mo s fi­nan­cij­skim ins­tru­men­ti­ma, ins­ti­tu­ci­ja­ma, tr­ži­šti­ma ko­ja uprav­lja­ju na­šim nov­cem i pri­ma­nji­ma. Za­to je iz­u­zet­no važ­no zna­ti na če­mu se te­me­lje no­vac i ban­kar­stvo su­vre­me­nog druš­tva, što oni za­is­ta pred­stav­lja­ju i ka­ko su nas­ta­li. Knji­ga “Mo­der­ni no­vac i ban­kar­stvo” auto­ra R. L. Mil­le­ra i D. D. VanHo­osea, u iz­da­nju Ma­te d.o.o., pru­ža de­ta­ljan pre­gled nov­čar­skog sus­ta­va jed­ne dr­ža­ve, kao i po­vi­jes­ni pre­gled ra­zvo­ja mo­ne­tar­nog sus­ta­va, fi­nan­cij­skih ins­ti­tu­ci­ja i evo­lu­ci­ja nov­ca. Ovo je os­nov­na knji­ga sva­kog ban­ka­ra. Ne­ka od po­glav­lja u kni­zi su Funk­ci­je i obli­ci nov­ca, Evo­lu­ci­ja nov­ca, te No­vac: sa­daš­njost i bu­duć­nost.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.