Svi na­ro­di u re­gi­ji osim Slo­ve­na­ca Hr­va­te sma­tra­ju ra­diš­ni­ma

Je­dan od ri­jet­kih ra­do­va o per­cep­ci­ji Hr­vat­ske u okru­že­nju

Poslovni Dnevnik - - LEADERSHIP / LJUDI / EDUKACIJA -

Hr­va­ti su kul­tur­ni, is­po­li­ti­zi­ra­ni, gos­to­lju­bi­vi, ra­diš­ni, ra­to­bor­ni, dis­tan­ci­ra­ni, mi­ro­lju­bi­vi i li­je­ni. Tak­vo miš­lje­nje o nji­ma ima­ju gra­đa­ni dr­ža­va nas­ta­lih na po­dru­čju biv­še Ju­gos­la­vi­je, po­ka­zu­je jed­no is­tra­ži­va­nje. Pro­fe­sor Bo­žo Sko­ko sa za­gre­bač­kog Fa­kul­te­ta po­li­tič­kih zna­nos­ti po­vod za is­tra­ži­va­nje o ste­re­oti­pi­ma me­đu na­ro­di­ma s po­dru­čja biv­še Ju­gos­la­vi­je pro­na­šao je u či­nje­ni­ci pi­še De­ut­s­c­he Wel­le, što se vr­lo ma­lo ra­do­va objav­lje­nih do­sad ba­vi­lo me­đu­sob­nom per­cep­ci­jom dr­ža­va na pros­to­ru ne­ka­daš­nje Ju­gos­la­vi­je, pa ta­ko i imi­džom Hr­vat­ske u su­sjed­nim zem­lja­ma. No, tra­žio je i od­go­vo­re na pi­ta­nja je­su li Hr­va­ti u oči­ma su­sje­da re­gi­onal­ni lider, kul­tu­ran i na­pre­dan na­rod ili se Hr­va­te do­živ­lja­va kao lo­ši­je i sla­bi­je od se­be te ko­li­ko su se me­đu­sob­ni ste­re­oti­pi pro­mi­je­ni­li od onih pri­je­rat­nih, pa i po­vi­jes­nih.

“Ka­da go­vo­ri­mo o imi­džu Hr­vat­ske u su­sjed­nim dr­ža­va­ma, on je s jed­ne stra­ne zbir svih onih po­s­lje­di­ca ko­je nam je os­ta­vio rat, a s dru­ge stra­ne ži­vo­ta kroz pro­tek­lih 70 go­di­na. I na kra­ju na­zo­ra, stvo­re­nih na te­me­lju iz­vje­šta­va­nja me­di­ja u zad­njih de­set, dva­de­set go­di­na, ka­ko onih u su­sjed­nim dr­ža­va­ma, ta­ko i hr­vat­skih me­di­ja jer se oni dos­ta pra­te u re­gi­ji”, is­ti­če Sko­ko. Imidž Hr­vat­ske je, po­ka­zu­je ne­ko­li­ko is­tra­ži­va­nja pro­ve­de­nih u po­s­ljed­nje vri­je­me, da­le­ko po­zi­tiv­ni­ji ne­go što to sma­tra­ju i ana­li­ti­ča­ri i gra­đa­ni. Naj­po­zi­tiv­ni­ji je u Ma­ke­do­ni­ji a, oče­ki­va­no, naj­ne­ga- tiv­ni­ji u Sr­bi­ji s ko­jom je Hr­vat­ska bi­la u ra­tu. Me­đu­tim, iako je na pr­vom mjes­tu aso­ci­ja­ci­ja na ratna zbi­va­nja, već na dru­gom se is­ti­ču nje­ne lje­po­te, gos­po­dar­ska ra­zvi­je­nost, do­bre ces­te, kul­tur­na ba­šti­na, itd. Po­gle­da li se je li Hr­vat­ska mo­del za pri­bli­ža­va­nje euro­atlant­skim aso­ci­ja­ci­ja­ma, u Sr­bi­ji ju kao tak­vu ne vi­de ali je ta per­cep­ci­ja iz­ra­že­na u Ma­ke­do­ni­ji te Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni. Sr­bi mis­le da su Hr­va­ti ge­no­cid­ni, ra­to­bor­ni, is­po­li­ti­zi­ra­ni te kul­tur­ni i dis­tan­ci­ra­ni. Za­nim­lji­vo je ka­ko svi na­ro­di, iz­u­zev­ši Slo­ven­ce, u zna­čaj­ni­joj mje­ri sma­tra­ju ka­ko su Hr­va­ti ra­diš­ni, a je­di­no su slo­ven­ski is­pi­ta­ni­ci vi­so­ko ran­gi­ra­li te­zu ka­ko su Hr­va­ti li­je­ni.

Us­po­re­de li se is­tra­ži­va­nja o to­me ka­ko Hr­va­ti vi­de svo­je su­sje­de, on­da naj­bo­lju sli­ku ima­ju o Ma­đa­ri­ma, Ta­li­ja­ni­ma i Aus­tri­jan­ci­ma, dok je ne­što lo­ši­ja sli­ka bi­la o Slo­ven­ci­ma. Hr­va­ti priz­na­ju Slo­ven­ci­ma da su na­pred­ni­ji u gos­po­dar­stvu i de­mo­kra­ci­ji. Što se ti­če Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, u Hr­vat­skoj se na nju gle­da kao na sim­pa­tič­nu zem­lju u ko­joj ne­ma stre­sa, ali to po­ka­zu­je “ka­ko BiH ne do­živ­lja­va­mo je po­li­tič­ki”, ka­že Sko­ko.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.