Ši­ti se stra­ha i - kre­nu­ti

Mo­že bi­ti lak­ši

Poslovni Dnevnik - - LEADERSHIP / LJUDI / EDUKACIJA - STJE­PAN ŠKRAMIĆ

fi­ni­raj­te što je srž va­šeg bu­du­ćeg pos­la, kon­kre­tan pro­izvod ili us­lu­gu i kre­ni­te od to­ga: što je to, kak­vu svr­hu ima itd. Što bo­lje ra­zu­mi­je­te srž pro­izvo­da ili us­lu­ge lakše će­te de­fi­ni­ra­ti ko­me je po­tre­ban, gdje bi ga i ko­ja struk­tu­ra ku­pa­ca že­lje­la po­tra­ži­ti (ku­pi­ti)...

Ne ot­kri­vaj­te to­plu vo­du. Ne mo­ra­te ra­di­ti ne­što što mo­že­te po­su­di­ti ili unaj­mi­ti za ni­sku ci­je­nu. Pri­mje­ri­ce, ako pla­ni­ra­te iz­ra­di­ti web stra­ni­cu, pri­je ne­go što se upus­ti­te u tro­šak mo­že­te po­ku­ša­ti s blo­gom. To će vam da­ti pri­li­ku da bes­plat­no ot­kri­je­te tko su va­ši pr­vi po­sje­ti­te­lji, jes­te li na do­bro­me tra­gu i ako nis­te, što mo­že­te po­pra­vi­ti.Ob­z­na­ni­te lju­di­ma da po­či­nje­te. Iako mno­gi ne že­le po­di­je­li­ti ova­ko važ­nu in­for­ma­ci­ju čak ni­ti s pri­ja­te­lji­ma ka­ko ne bi “urek­li” ide­ju ili ri­ski­ra­li da im je net­ko ukra­de, pred­nos­ti obja­ve su vi­šes­tru­ke. Pr­vo, na ovaj će­te na­čin sa­mi se­be naj­bo­lje osvi­jes­ti­ti da ste ne­što do­is­ta za­po­če­li. Dru­go, lju­di će vje­ro­jat­no s va­ma po­di­je­li­ti svo­ja miš­lje­nja ili pri­jed­lo­ge o ide­ji ili će vam pos­ta­vi­ti pi­ta­nja kroz ko­ja će­te i sa­mi ot­kri­ti imate li sve od­go­vo­re ili ste na ne­ke važ­ne stva­ri za­bo­ra­vi­li. Ne tre­ba po­seb­no na­gla­ša­va­ti po­dr­šku ili čak pre­po­ru­ku za kon­tak­te ko­ji vam mo­gu po­mo­ći u re­ali­za­ci­ji ide­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.