EU uki­da sank­ci­je Ma­đar­skoj

Ko­mi­si­ja je pre­po­ru­či­la da se od­mrz­nu blo­ki­ra­na sred­stva

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Za­greb Mi­nis­tri fi­nan­ci­ja ze­ma­lja čla­ni­ca Eu­rop­ske uni­je tre­ba­li bi kra­jem ovo­ga tjed­na pri­hva­ti­ti pre­po­ru­ke Eu­rop­ske ko­mi­si­je i uki­nu­ti fi­nan­cij­ske sank­ci­je Ma­đar­skoj, ko­ji­ma je za­mrz­nu­to go­to­vo po­la mi­li­jar­de eura na­kon što je Bu­dim­pe­šta po­du­ze­la od­go­va­ra­ju­će mje­re za sma­nje­nje pro­ra­čun­skog de­fi­ci­ta.

U ožuj­ku su mi­nis­tri fi­nan­ci­ja EU blo­ki­ra­li 495 mi­li­ju­na eura europ­skih sred­sta­va Ma­đar­skoj ka­ko bi je kaz­ni­li što ni­je sma­nji­la de­fi­cit.

Eu­rop­ska ko­mi­si­ja je kra­jem svib­nja pre­po­ru­či­la da se po­nov­no omo­gu­ći ko­ri­šte­nje po­la mi­li­jar­de eura za­mrz­nu­te po­mo­ći za ra­zvoj kao na­gra­du za sma- nje­nje pro­ra­čun­skog de­fi­ci­ta i tu pre­po­ru­ku bi u pe­tak, pre­ma di­plo­mat­skim iz­vo­ri­ma, tre­ba­li pri­hva­ti­ti mi­nis­tri fi­nan­ci­ja ze­ma­lja čla­ni­ca EU.

Ko­mi­si­ja je ut­vr­di­la da je Ma­đar­ska uči­ni­la do­volj­no da is­pu­ni za­cr­ta­nu ra­zi­nu pro­ra­čun­skog manj­ka u ovoj go­di­ni od 2,5 pos­to BDP-a.

FO­TO­LIA

Ma­đar­ska se pri­bli­ža­va za­cr­ta­nom de­fi­ci­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.