Ras­te kriz­ni fond MMF-A

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Na­kon

što je Ki­na obe­ća­la da će ve­li­ka no­va gos­po­dar­stva usko­či­ti svo­jim do­pri­no­si­ma, či­ni se da će Me­đu­na­rod­ni mo­ne­tar­ni fond us­pje­ti oja­ča­ti svoj fond za pre­ven­ci­ju kri­ze na za­cr­ta­nih 430 mi­li­jar­di do­la­ra. Dan uoči sas­tan­ka 20 naj­ra­zvi­je­ni­jih ze­ma­lja svi­je­ta sku­pi­ne G 20, na ko­jem će me­đu glav­nim te­ma­ma bi­ti kri­za u euro­zo­ni, za­mje­nik ki­ne­skog mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Zhu Gu­an­gyao ka­zao je da će MMF do­bi­ti pre­os­ta­li iz­nos po­tre­ban da vri­jed­nost fon­da do­seg­ne 430 mi­li­jar­di do­la­ra. “Ti­je­kom ‘sum­mi­ta’ u Los Ca­bo­su bit će objav­ljen kon­kre­tan iz­nos”, naj­a­vio je Zhu. MMF je još kra­jem proš­le go­di­ne ka­zao da mo­ra oja­ča­ti svoj kriz­ni fond. Na sas­tan­ku mi­nis­ta­ra fi­nan­ci­ja G 20 u trav­nju MMF je us­pio do­bi­ti obe­ća­nja za 340 mi­li­jar­di do­la­ra, pri če­mu se eu­ro­zo­na obve­za­la na 200 mi­li­jar­di, Ja­pan na 60 mi­li­jar­di, a Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja, J. Ko­re­ja i Sa­udij­ska Ara­bi­ja obe­ća­le su po 15 mi­li­jar­di do­la­ra.

FOTO

Chris­ti­ne La­gar­de, MMF

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.