Ukup­ni pro­met ta­li­jan­skih lu­ka U proš­loj go­di­ni IZ­NO­SIO JE OKO 9,5 MI­LI­JU­NA KON­TEJ­NE­RA, što je sma­nje­nje od oko 2,4 pos­to U od­no­su na 2010. go­di­nu

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

DR. SC. IVI­CA TIJARDOVIĆ struč­njak za po­mor­stvo, au­tor je knji­ge 'Prac­ti­cal Ship Sta­bi­lity' i broj­nih struč­nih čla­na­ka u svjet­skim po­mor­skim ča­so­pi­si­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.