Dras­tič­ne kaz­ne za na­mje­šta­nje no­go­met­nih utak­mi­ca u Ita­li­ji

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ta­li­jan­ski no­go­met­ni sa­vez po­t­vr­dio je kaz­ne za uple­te­ne u skan­dal s na­mje­šta­njem utak­mi­ca odu­zev­ši pr­vo­li­ga­šu Pes­ca­ri dva bo­da i sus­pen­di­rav­ši če­tvo­ri­cu igra­ča na pet go­di­na. Ma­rio Ca­ssa­no iz Pi­acen­ze Ale­ssan­dro Zam­pe­ri­ni iz Ra­ven­ne sus­pen­di­ra­ni su na pet go­di­na, dok su biv­ši pro­fe­si­onal­ni no­go­me­ta­ši Lu­igi Sar­tor i Ni­co­la San­to­ni ta­ko­đer do­bi­li za­bra­nu obav­lja­nja bi- lo kak­ve funk­ci­je u no­go­me­tu na pet go­di­na. U dru­goj li­gi Em­po­li je kaž­njen odu­zi­ma­njem jed­nog bo­da, Pa­do­vi su odu­ze­ta dva, dok će No­va­ra idu­ću se­zo­nu po­če­ti s odu­ze­ta če­ti­ri bo­da kao i Reg­gi­na. Naj­te­že su kaž­nje­ni tre­će­li­gaš Al­bi­no­lef­fe ko­jem je odu­ze­to 15 bo­do­va te če­tve­ro­li­gaš Pi­acen­za ko­jem je odu­ze­to 11 bo­do­va. Pr­vo­li­ga­ši Sam­p­do­ria i Si­ena mo­ra­ju pla­ti­ti kaz­nu od 50.000 eura.

PXL

Mla­di hr­vat­ski pi­ja­nist već je osvo­jio broj­ne me­đu­na­rod­ne na­gra­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.