Glaz­ba nam do­vo­di Bri­tan­ce, Pu­la la­ni Ou­tlo­oka za­ra­di­la 40-50 mi­li­ju­na ku­na

Ilo­kal­ne za­jed­ni­ce pre­poz­na­ju važ­nost do­ga­đa­nja ko­ja i nji­ma pu­ne bla­gaj­nu te pro­du­lju­ju se­zo­nu, a

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - NI­KO­LI­NA BU­LJAN/VLM

Če­ti­ri će fes­ti­va­la u Pu­lu dovesti 40.000 gos­ti­ju, Gar­den u Tis­nom oče­ku­je naj­ma­nje 5000 Bri­ta­na­ca, a Ter­ra­neo će u Ši­be­nik na dan do­vo­di­ti po 15.000 gos­ti­ju

Sva­ke go­di­ne na­kon glaz­be­no­ga fes­ti­va­la Ou­tlo­ok po Pu­li se pre­pri­ča­va­ju no­ve do­miš­lja­tos­ti lo­kal­nih ugos­ti­te­lja iz Šti­nja­na, mjes­ta u ko­jem se fes­ti­val odr­ža­va. Osim što za fes­ti­va­la ci­je­ne pi­ća i hra­ne ska­ču 100 pos­to, tak­sis­ti pri­je­voz do Pu­le, ko­ja je uda­lje­na 4 km, na­pla­ću­ju vi­še od 300 ku­na. Mo­že se ču­ti i da su stran­ci ko­mad pi­zze pla­ća­li po sto ku­na. Raz­log to­me je­su En­gle­zi, ko­ji ma­sov­no po­ho­de taj fes­ti­val. Kar­ta za pe­tod­nev­ni Ou­tlo­ok, ko­ji će se odr­ža­ti po­čet­kom ruj­na, ove je go­di­ne za stran­ce 135 fun­ti, što je vr­to­gla­vih 1255 ku­na, a za po­sje­ti­te­lje iz Hr­vat­ske i re­gi­je - 750 ku­na. Fes­ti­val je go­to­vo ras­pro­dan, ove go­di­ne do­la­zi 15 ti­su­ća po­sje­ti­te­lja, uglav­nom En­gle­za, jer je pro­mo­tiv­nih ka­ra­ta za Hr­va­te i po­sje­ti­te­lje iz re­gi­je sa­mo 1000. Di­ja­na La­kuš, PR pul­ske tvrt­ke Po­zi­ti­van ri­tam ko­ja uz en­gle­ske part­ne­re or­ga­ni­zi­ra fes­ti­va­le Ou­tlo­ok i Se­as­plash, ka­že ka­ko ove go­di­ne or­ga­ni­zi­ra­ju u Pu­li još dva no­va fes­ti­va­la, Di­men­si­ons i Slurp. Na sve če­ti­ri fes­ti­va­la oče­ku­je se oko 40 ti­su­ća lju­di.

“Ne mo­že­mo do­bi­ti toč­ne broj­ke ko­li­ko Pu­la za­ra­di od fes­ti­va­la, ali si­gur­no iz­me­đu 40 i 50 mi­li­ju­na ku­na”, ka­že La­kuš. Nov­ca će ove go­di­ne bi­ti i vi­še jer sa­mo na Di­men­si­ons do­la­zi iz­me­đu tri i se­dam ti­su­ća lju­di. La­ni je u Pu­li za tra­ja­nja Ou­tlo­oka os­tva­re­no 70 ti­su­ća no­će­nja. Ka­ko se Ou­tlo­ok i Di­men­si­ons odr­ža­va­ju pr­vih de­set da­na u ruj­nu, pro­du­lju­je se i se­zo­na. U de­set da­na tra­ja­nja tih dva­ju fes­ti­va­la or­ga­ni­za­to­ri će po­sje­ti­te­lji­ma or­ga­ni­zi­ra­ti i iz­le­te po Is­tri.

S Gra­dom Pu­lom i s lo­kal­nom tu­ris­tič­kom za­jed­ni­com da­nas su­ra­đu­ju do­bro, no ni­je sve od po­čet­ka iš­lo ta­ko glat­ko. Od pro­ble­ma s lo­ka­ci­ja­ma pa do onih s tak­sis­ti­ma, zbog ko­jih je ove go­di­ne sklop­ljen ugo­vor s Cam­me­om ko­ji će bi­ti služ­be­ni tak­si pri­je­voz­nik. Po­ku­ša­li su do­go­vo­ri­ti i pro­mo­tiv­ne le­to­ve s Cro­atia Air­li­ne­som, ali to im­ni­je­im ni­je us­pje­us­pje­lo. Prak­sa je u ino­zem­s­tvu, ka­že La­kuš, da se osi­gu­ra­ju le­to­vi po pro­mo­tiv­nim ci­je­na­ma, no CA to ni­je za­ni­ma­lo, pa će 15-ak ti­su­ća En­gle­za do­le­tje­ti Ita­li­ju, a on­da će iz Ita­li­je do­ći do Pu­le.

Mu­ke po Gar­de­nu

Pu­no go­re pro­ble­me ima­li su or­ga­ni­za­or­ga­ni­za­to­ri ovo­go­diš­njeg The Gar­den Fes­ti­va­la, ko­ji se šest go­di­na odr­ža­vao u Pe­tr­ča­ni­ma. An­te Ko­va­če­vić, vlas­nik ho­te­la “Pi­ni­ja” u Pe­tr­ča­ni­ma i pros­to­ra na ko­je­mu se odr­ža­vao Gar­den, ot­ka­zao je su­rad­nju s or­ga­ni­za­to­ri­ma fes­ti­va­la jer kon­cep­ci­ja Gar­de­na mu ni­je do­no­si­la mno­go ko­ris­ti. Nje­go­vu od­lu­ku ni­su ra­zu­mje­li u pot­pu­no- sti za­dar­ski ugos­ti­te­lji i grad­ske vlas­ti, ko­ji­ma je Gar­den i te ka­ko do­nio ko­ris­ti, oko mi­li­jun eura go­diš­nje. Gar­den će se go­di­ne odr­ža­ti u Tis­nom na Mur­te­ru, gdje je do­la­zak fes­ti­va­la s odu­šev­lje­njem do­če­ka­la mjes­na za­jed­ni­ca. Fi­lip He­njak, di­rek­tor Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce, iz­ja­vio je ka­ko oče­ku­ju naj­ma­nje 5000 mla­dih Bri­ta­na­ca ko-

PXL PD

Har­te­ra oče­ku­je 5000 gos­ti­ju, a The Gar­den Fes­ti­val pr­vi će put ugos­ti­ti Tis­no Ou­tlo­ok i Se­as­plash Pu­lja­ni or­ga­ni­zi­ra­ju uz en­gle­ske part­ne­re, a dva su no­va fes­ti­va­la Di­men­si­ons i Slurp

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.