I or­ga­ni­za­to­ri sve za­do­volj­ni­ji su­rad­njom sa­mo od

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

ji će čar­ter la­to­vi­ma pre­ko za­dar­skog i split­skog aero­dro­ma do­pu­to­va­ti u Tis­no.

Ri­je­ka ši­ri pro­gram

Glaz­be­ni fes­ti­val Har­te­ra u Ri­je­ci oče­ku­je 5000 gos­ti­ju. “Kar­te se pro­da­ju od­lič­no, una­toč kri­zi. Har­te­ra je ma­lo druk­či­ji fes­ti­val, ni­je ogra­ni­čen sa­mo na glaz­bu već sva­ke go­di- ne uvo­di ne­ke no­vi­te­te, po­ti­če kre­ativ­nost, umjet­nost i no­ve me­di­je. Ove go­di­ne, pri­mje­ri­ce, uz kon­cer­te ima­mo i pri­red­bu Njo­ki di Har­te­ra, na ko­joj po­sje­ti­te­lji sa­mi pri­pre­ma­ju hra­nu, tu je i Fon­ta­na di Har­te­ra. Na­prav­lje­na je smar­tp­ho­ne apli­ka­ci­ja ko­ja, osim os­nov­nih po­da­ta­ka o fes­ti­va­lu, ko­ris­ni­ci­ma omo­gu­ću­je igre, osva­ja­nje na­gra­da, či­ta­nje pra­te­ćeg Har­te­ri­na stri­pa, ali i stva­ra­nje glaz­be na sa­mom fes­ti­va­lu svo­jim mo­bi­te­lom (‘aug­men­ted re­ality’ i ‘re­ac­ti­ve mu­sic’)”, ka­že Lu­kre­ci­ja Go­leš Ba­gić, za­du­že­na za PR fes­ti­va­la Har­te­ra. Fes­ti­val­ska kar­ta za sva tri da­na sto­ji 250 kn.

Do­bra pro­da­ja i u Ši­be­ni­ku

I no­vi fes­ti­val Ter­ra­neo, ko­ji je la­ni odra­dio sjaj­nu pre­mi­je­ru i u Ši­be­nik do­veo vi­še od 30.000 po­sje­ti­te­lja iz ci­je­le Eu­ro­pe, pla­ni­ra re­zul­ta­te bo­lje od lanj­skih. “Ulaz­ni­ce se do po­čet­ka fes­ti­va­la mo­gu ku­pi­ti po ci­je­ni od 440 ku­na, dok će na ula­zu bi­ti ne­što skup­lje. Do­sa­daš­nja pro­da­ja bo­lja je od lanj­ske i oprav­da­va ovak­va oče­ki­va­nja”, ka­že Ta­nja Star­če­vić iz od­no­sa s jav­noš­ću Ter­ra­neo fes­ti­va­la. Na­po­mi­nje ka­ko na ovom pe­tod­nev­nom fes­ti­va­lu oče­ku­ju po da­nu 15.000 lju­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.