AZTN: Tr­ži­šte ko­mu­nal­nih us­lu­ga otva­ra­ti kon­ku­ren­ci­ji

Gra­đa­ni i po­du­zet­ni­ci ža­le se na mo­no­pol

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb Agen­ci­ja za za­šti­tu tr­žiš­no­ga na­tje­ca­nja sma­tra da bi s as­pek­ta in­te­re­sa po­tro­ša­ča tr­ži­šte ko­mu­nal­nih us­lu­ga tre­ba­lo otva­ra­ti kon­ku­ren­ci­ji, “u mje­ri u ko­joj to ne­će dovesti u pi­ta­nje iz­vr­ša­va­nje za­da­ća ko­je su im po­vje­re­ne po­seb­nim pro­pi­si­ma, ali će osi­gu­ra­ti ve­ći utje­caj po­tro­ša­ča i tr­žiš­nih na­če­la u nji­ho­vu pos­lo­va­nju”. AZTN čes­to do­bi­va upi­te po­du­zet­ni­ka i gra­đa­na ko­ji se ža­le na mo­no­po­li­za­ci­ju tr­ži­šta od po­du­zet­ni­ka ko­ji­ma su na lo­kal­noj ra­zi­ni po­vje­re­ni ti pos­lo­vi. Pod­sje­ća, me­đu­tim, da ni­je nad­le­žan za nad­zor tih ci­je­na, ali pra­ti dje­lo­va­nje lo­kal­ne sa­mo­upra­ve i po­du­zet­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.