Ki­ne­ski Ta­dee Hol­ding Gro­up za­ni­ma se za ula­ga­nje i kup­nju Ba­de­la 1862

Ba­del je s ki­ne­skom kom­pa­ni­jom os­no­vao i za­jed­nič­ku kom­pa­ni­ju za iz­voz al­ko­hol­nih pi­ća sni­ma­nje te­re­na

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - BOŽICA BABIĆ

KKi­ne­sko pi­smo na­mje­re objav­lje­no je na Za­gre­bač­koj bur­zi, a do dalj­nje­ga os­ta­je ne­poz­na­to raz­miš­lja li Vla­da o pro­da­ji udje­la u Ba­de­lu

ine­ska kom­pa­ni­ja Ta­dee Hol­ding Gro­up pos­la­la je pi­smo na­mje­re ko­jim is­ka­zu­je otvo­re­no za­ni­ma­nje za inves­ti­ra­nje i ula­zak u vlas­nič­ku struk­tu­ru Ba­de­la 1862, iz­vi­jes­tio je Za­gre­bač­ku bur­zu ju­čer glav­ni di­rek­tor tvrt­ke Sr­đan Oreb. U krat­koj in­for­ma­ci­ji još sto­ji da je ri­ječ o “res­pek­ta­bil­noj gru­pa­ci­ji s ko­jom je Ba­del već os­no­vao za­jed­nič­ku Ba­del 1862 & Ta­dee Jo­int Ven­tu­re Com­pany sa sje­di­štem u gra­du Han­g­zhou, či­ji je cilj iz­voz Ba­de­lo­vih pro­izvo­da na ki­ne­sko tr­ži­šte”.

U Ba­de­lu ju­čer ni­su bi­li pri­prav­ni ot­kri­ti ni­je­dan de­talj vi­še o even­tu­al­nim na­mje­ra­ma mo­gu­ćeg inves­ti­to­ra. Pod­sje­ća­mo, spo­me­nu­ti ugo­vor o za­jed­nič­koj kom­pa­ni­ji pot­pi­san je 11. si­ječ­nja, uz pro­cje­nu vri­jed­nos­ti ovo­go­diš­njeg iz­vo­za na 1,5 mi­li­ju­na eura. Tom je pri­go­dom iz­ne­se­no da je ki­ne­sko tr­ži­šte 2009. kon­zu­mi­ra­lo 47 mi­li­jar­di li­ta­ra al­ko­hol­nih pi­ća, a pro­cje­ne za 2014. spo­mi­nju rast na 61 mi­li­jar­du li­ta­ra, što naj­bo­lje ilus­tri­ra nje­gov go­le­mi po­ten­ci­jal.

Hr­vat­ska vla­da la­ni je uš­la u vlas­niš­tvo Ba­de­la na­mi­riv­ši dug od 206,5 mi­li­ju­na ku­na za ne­pla­će­ni PDV i tro­ša­ri­ne pri­sva­ja­njem 67,68 pos­to di­oni­ca. Pro­ra­čun za­si­gur­no ne­će spa­si­ti tih tri­de­se­tak mi­li­ju­na eu- ra ko­li­ko bi dr­ža­va mo­gla do­bi­ti, no raz­miš­lja li uop­će Vla­da o pro­da­ji svo­ga udje­la u Ba­de­lu do dalj­nje­ga ipak os­ta­je ne­poz­na­to. U Agen­ci­ji za uprav­lja­nje dr­žav­nom imo­vi­nom (AU­DIO) tek su nam nes­luž­be­no od­go­vo­ri­li da na nji­ho­vu adre­su ni­je sti­glo pi­smo Ta­dee Hol­ding Gro­upa i da sto­ga ne mo­gu ko­men­ti­ra­ti za­ni­ma­nje te ki­ne­ske gru­pa­ci­je za Ba­del.

Stra­te­gi­ja ko­ja će da­ti od­go­vor ko­je tvrt­ke Vla­da na­mje­ra­va za­dr­ža­ti u dr­žav­nom por­t­fe­lju, a za ko­je će tra­ži­ti kup­ca tek se kre­ira, ka­žu, te do­da­ju ka­ko, iako je bio na­jav­ljen za kraj lip­nja, još ni­je za­vr­šen ni za­kon o uprav­lja­nju dr­žav­nom imo­vi­nom. Dok ne bu­du usvo­je­na ta dva do­ku­men­ta, is­ti­ču, Ki­ne­zi bi­li i u Dal­ma­ci­ja­vi­nu Izas­lans­tvo jed­ne ki­ne­ske tvrt­ke po­čet­kom lip­nja obiš­lo je i po­go­ne Dal­ma­ci­ja­vi­na u ste­ča­ju te na­vod­no po­ka­za­lo za­ni­ma­nje za kup­nju vi­no­gra­da. Naj­a­vi­li su bo­ra­vak od dan-dva, a za­dr­ža­li se če­ti­ri da­na, što su ne­ki pre­poz­na­li kao očit in­te­res kup­ca. Me­đu­tim, taj ano­nim­ni inves­ti­tor za sa­da ni­je pos­lao pi­smo na­mje­re. vr­lo je iz­gled­no da ne­ma ogla­ša­va­nja pro­da­je ni­jed­ne kom­pa­ni­je u vlas­niš­tvu dr­ža­ve. Po­s­ljed­nje tro­mje­se­čje ove go­di­ne raz­dob­lje je u ko­je­mu je re­al­no oče­ki­va­ti ras­plet o bu­du­ćem vlas­nič­kom sta­tu­su i dr­žav­nih tvrt­ki i os­ta­lih ne­kret­ni­na, za­klju­ču­ju u Agen­ci­ji za uprav­lja­nje dr­žav­nom imo­vi­nom.

PIXSELL

Sr­đan Oreb (des­no) i Zhang Zhu­ben još su u si­ječ­nju pot­pi­sa­li ugo­vor o su­rad­nji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.