Do udž­be­ni­ka na jed­nos­ta­van na­čin

Por­tal nu­di kup­nju pre­ko in­ter­ne­ta

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Za­greb M San gru­pa­ci­ja iz­vješ­ću­je ka­ko već dru­gu go­di­nu nji­hov eKu­pi por­tal nu­di kup­nju udž­be­ni­ka na naj­jed­nos­tav­ni­ji i naj­br­ži na­čin. Pri­je po­čet­ka proš­le škol­ske go­di­ne na eKu­pi por­ta­lu škol­ske knji­ge je na­ba­vi­lo 14.000 ku­pa­ca, a ove go­di­ne oče­ku­je se zna­tan rast na­rudž­bi pa­ke­ta, iz­vi­jes­ti­la je Gor­da­na Be­uko­vić iz Odje­la za kor­po­ra­tiv­ne ko­mu­ni­ka­ci­je M San gru­pa­ci­je. Por­tal pro­cje­nju­je da će sva­ki pe­ti ro­di­telj ku­pi­ti knji­ge na taj na­čin.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.