Vi­jes­ti

MELANGE U VALJEVU iz­gra­dio Pr­vu tvor­ni­cu za iz­ra­du ja­ja u pra­hu

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Tvrt­ka Melange iz­gra­di­la je u Valjevu tvor­ni­cu za pre­ra­du ja­ja u šest raz­li­či­tih pro­izvo­da, me­đu os­ta­lim u ja­ja u pra­hu, ko­ja se pr­vi put pro­izvo­de u re­gi­ji. Ri­ječ je o te­ku­ćem pro­gra­mu ko­ji obu­hva­ća pro­izvod­nju pas­te­ri­za­ri­nih ja­ja te me­lan­ža. U jed­noj smje­ni pre­ra­đu­je se 200.000 kon­zum­nih ja­ja, a kad se pro­izvod­nja uho­da, u tri smje­ne mo­ći će pre­ra­di­ti i mi­li­jun ja­ja. Vlas­nik Alek­san­dar Ra­do­vić, ko­ji je u grad­nju tvor­ni­ce ulo­žio če­ti­ri mi­li­ju­na eura, ima i far­mu sa 240.000 ne­si­li­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.