No­vom na­ba­vom ušte­djet će se dvi­je m

Mje­seč­ni li­mit svih bol­ni­ca pre­ma no­vom spo­ra­zu­mu iz­no­si 700 mi­li­ju­na kun

Poslovni Dnevnik - - MEDICINA&BIZNIS -

Rav­na­te­lji 12 zdrav­s­tve­nih i jav­nih us­ta­no­va, či­ji je os­ni­vač Re­pu­bli­ka Hr­vat­ska, pot­pi­sa­li su da­nas u Mi­nis­tar­stvu zdrav­lja spo­ra­zum o pro­ved­bi za­jed­nič­ke jav­ne na­ba­ve pro­izvo­da i us­lu­ga ra­di pos­ti­za­nja ušte­da u na­ba­vi li­je­ko­va, me­di­cin­skog ma­te­ri­ja­la, go­ri­va, pre­hram­be­nih i dru­gih pro­izvo­da.

Pla­ni­ra­ne su ušte­de, re­kao je mi­nis­tar zdrav­lja Raj­ko Ostojić, oko dvi­je mi­li­jar­de ku­na, a ako se spo­ra­zu­mu pri­dru­že i žu­pa­nij­ske bol­ni­ce, ušte­da će bi­ti tri mi­li­jar­de ku­na. Mi­nis­tar je do­dao da će raz­li­ku što je do sa­da iš­la do­bav­lja­či­ma opre­me rav­na­te­lji bol­ni­ca mo­ći pri­do­ni­je­ti sma­nje­nju lis­ti če­ka­nja.

“Bol­ni­ce su do sa­da sa­me na­bav­lja­le po­treb­nu opre­mu, a ceh pla­ćao zdrav­s­tve­ni sus­tav, dr­ža­va i pa­ci­jen­ti, a da bi se to iz­mi­je­ni­lo, pot­pi­su­je­mo ovaj spo­ra­zum”, re­kao je mi­nis­tar. Po­jas­nio je da no­vim spo­ra­zu­mom sva­ka bol­ni­ca do­bi­va svoj dje­lo­krug pro­izvo­da ko­ji će na­bav­lja­ti i za os­ta­le bol­ni­ce či­me će se ci­je­ne iz­jed­na­či­ti i spus­ti­ti.

Mje­seč­ni li­mit svih bol­ni­ca iz­no­si 700 mi­li­ju­na ku­na, re­kao je. Mi­nis­tar je po­zvao i bol­ni­ce či­ji su os­ni­va­či žu­pa­ni­je i gra­do­vi da se pri­dru­že pro­jek­tu za­jed­nič­ke jav­ne na­ba­ve.

Mi­nis­tar Ostojić je is­tak­nuo da je to pr­va struk­tur­na re­for­ma ove vla­de, a ri­ječ je o pro­vo­đe­nju za­jed­nič­ke jav­ne na­ba­ve ka­ko bi se pos­ti­gla naj­bo­lja vri­jed­nost za ulo­že­no, od­nos­no pos­ti­gle ušte­de u na­ba­vi li­je­ko­va i dru­gih pro­izvo­da ko­ji se ko­ris­te u tim us­ta­no­va­ma. Sva­ka će bol­ni­ca u idu­ćih mje­sec da­na kon­tak­ti­ra­ti sve os­ta­le us­ta-

no­ve o dje­lo­kru­gu ra­da, pro­vje­ri­ti ci­je­ne, ut­vr­di­ti ko­li­či­ne ko­je su im po­treb­ne za idu­će dvi­je go­di­ne, a taj će po­sao bi­ti u od­go­vor­nos­ti rav­na­te­lja po­je­di­ne us­ta­no­ve.

“Spo­ra­zum o ov­la­šte­nju sre­diš­njeg ti­je­la za jav­nu na­ba­vu za pro­vo­đe­nje pos­tu­pa­ka za­jed­nič­ke na­ba­ve i skla­pa­nja ok­vir­nih spo­ra­zu­ma” pot­pi­sa­lo je 12 zdrav­s­tve­nih us­ta­no­va ko­ji­ma je os­ni­vač Re­pu­bli­ka Hr­vat­ska.

Me­đu nji­ma je pet kli­nič­kih bol­nič­kih cen­ta­ra (KBC Za­greb, KBC Osi­jek, KBC Ri­je­ka, KBC Split, KBC “Ses­tre mi­lo­srd­ni­ce”), dvi­je kli­nič­ke bol­ni­ce (KB Du­bra­va, KB Mer­kur), tri kli­ni­ke (Kli­ni­ka za in­fek­tiv­ne bo­les­ti “Dr. Fran Mi­ha­lje­vić”, Kli­ni­ka za or­to­pe­di­ju Lo­vran, Kli­ni­ka za dje­čje bo­les­ti Za­greb “Kla­iće­va”) te HZZO i HZJZ.

PXL

Sva­ka bol­ni­ca za­du­že­na je za ne­ke pro­izvo­de, re­kao je mi­nis­tar Ostojić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.