Za 20 go­di­na 75% vi­še obo­lje­lih od ra­ka

Tmur­ne prog­no­ze o porastu bro­ja obo­lje­lih od zlo­ćud­nih tu­mo­ra u svi­je­tu

Poslovni Dnevnik - - MEDICINA&BIZNIS -

Broj obo­lje­lih od ra­ka u svi­je­tu rast će pu­no br­že od pri­rod­nog pri­ras­ta sta­nov­niš­tva pa se oče­ku­je da će ih do 2030. bi­ti 75 pos­to vi­še, su­de­ći pre­ma is­tra­ži­va­nju objav­lje­nom u me­di­cin­skom ča­so­pi­su The Lan­cet On­co­logy.

Broj sta­nov­ni­ka u svi­je­tu pre­ma­šio je se­dam mi­li­jar­di, a do 2030. bi se mo­gao po­pe­ti na 8,3 mi­li­jar­de. No broj obo­lje­lih od ra­ka rast će br­že i sa 12,7 mi­li­ju­na ko­li­ko je iz­no­sio 2008. po­rast će na 20,3 mi­li­ju­na 2030. go­di­ne.

U naj­si­ro­maš­ni­jim zem­lja­ma taj će skok bi­ti čak 93 pos­to. Uz to, broj umr­lih od ra­ka po­rast će sa 7,6 mi­li­ju­na 2008. na 13,2 mi­li­ju­na 2030. go­di­ne.

“Na svjet­skoj ra­zi­ni pre­dvi­đa­mo go­diš­nji po­rast sto­pe obo­lje­lih od ra­ka de­be­log cri­je­va, doj­ke i pros­ta­te, a u naj­bo­ga­ti­jim zem­lja­ma po­rast sto­pe ra­ka pluća u že­na”, pre­ma is­tra­ži­va­nju ko­je je pre­dvo­dio Fred­die Bray iz Me­đu­na­rod­nog sre­di­šta za is­tra­ži­va­nje ra­ka (IARC), us­ta­no­ve ko­ja je u nad­lež­nos­ti Svjet­ske zdrav­s­tve­ne or­ga­ni­za­ci­je, a sje­di­šte joj je u Lyo­nu, u Fran­cu­skoj. Ujed­no se oče­ku­je op­će­ni­ti pad bro­ja obo­lje­lih od ra­ka že­lu­ca i vra­ta ma­ter­ni­ce, a u bo­ga­tim zem­lja­ma past će broj obo­lje­lih od ra­ka pluća u mu­ška­ra­ca.

U is­tra­ži­va­nju u ko­je­mu su se ko­ris­ti­li po­da­ci Glo­bo­ca­na, ba­ze po­da­ta­ka IARC-a o obo­lje­li­ma od ra­ka u 184 zem­lje svi­je­ta, is­ti­če se ka­ko se oče­ku­je pad bro­ja slu­ča­je­va ra­ka uz­ro­ko­va­nih in­fek­ci­jom, po­put ra­ka vra­ta ma­ter­ni­ce i jetre.

Me­đu­tim, taj će pad uve­li­ke “na­dok­na­di­ti” po­rast bro­ja obo­lje­lih od ra­ka de­be­log cri­je­va, rek­tu­ma, doj­ke i pros­ta­te ko­ji su, či­ni se, po­ve­za­ni s gos­po­dar­skim ra­zvo­jem i na­či­nom ži­vo­ta u za­pad­nim zem­lja­ma.

“Ne­ke vr­ste ra­ka jas­no su po­ve­za­ne sa stup­njem druš­tve­nog i gos­po­dar­skog ra­zvo­ja”, za­klju­ču­ju struč­nja­ci u is­tra­ži­va­nju.

PD

Ugro­že­ne su i si­ro­maš­ne i bo­ga­te zem­lje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.