Mo­ody’s spus­tio prog­no­zu i za HEP

Na­kon što je iz­mi­je­nje­na prog­no­za za dr­ža­vu, to je osje­ti­la i dr­žav­na kom­pa­ni­ja

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Mo­ody’s je spus­tio iz sta­bil­ne u ne­ga­tiv­nu prog­no­zu za kor­po­ra­tiv­ni rej­ting Hr­vat­ske elek­tro­pri­vre­de (HEP). Glav­ni raz­log za taj po­tez je ne­dav­no sni­ža­va­nje prog­no­ze za rej­ting Hr­vat­ske. Upo­zo­ri­li su ujed­no na pri­ti­sak na HEP-ovu lik­vid­nost.

“Rej­ting se na­do­ve­zu­je na na­šu ne­dav­nu od­lu­ku o iz­mje­ni iz sta­bil­ne u ne­ga­tiv­nu prog­no­zu za va­že­ći rej­ting Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske za za­du­ži­va­nje u lo­kal­noj i stra­noj va­lu­ti ‘Baa3’”, ka­zao je pot­pred­sjed­nik Mo­ody’sa, vi­ši ana­li­ti­čar i glav­ni ana­li­ti­čar za HEP Ric­hard Mi­rat­sky. “Pro­mje­na pro- gno­ze uzi­ma u ob­zir i pri­ti­sak na HEP-ovu lik­vid­nost ko­ji pro­iz­la­zi iz zah­tjev­nog pro­fi­la roč­nos­ti du­go­va. On pak odra­ža­va ve­lik udio krat­ko­roč­nih du­go­va i po­tre­bu za fi­nan­ci­ra­njem op­sež­no­ga inves­ti­cij­skog pro­gra­ma”, do­da­je Mi­rat­sky. HEP je dr­žav­no po­du­ze­će pa nje­gov rej­ting Ba1 odra­ža­va i mo­guć­nost vla­di­ne pot­po­re ko­ja ga pre­ma Mo­ody’so­voj me­to­do­lo­gi­ji auto­mat­ski po­di­že za dvi­je ra­zi­ne, sto­ji u pri­op­će­nju. “S ob­zi­rom na ne­ga­tiv­nu prog­no­zu rej­tin­ga Vla­de, sni­že­nje rej­tin­ga Hr­vat­ske vje­ro­jat­no će re­zul­ti­ra­ti i sni­že­njem rej­tin­ga HEP-a”, pod­sje­ća­ju u agen­ci­ji.

PXL

U sko­roj bu­duć­nos­ti ako se spus­ti rej­ting dr­ža­ve, auto­mat­ski će 'pas­ti' i rej­ting HEP-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.