Grč­ka mo­ra is­pu­ni­ti sve svo­je obve­ze, a za­sad ni­su po­oš­tre­ne sank­ci­je pro­tiv Si­ri­je Bar­ro­so: SAD je kri­vac za kri­zu u EU

Raz­go­vor o op­tuž­ba­ma

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - TIN BAŠIĆ

Čel­nik

PUza­vre­le stras­ti

Eu­rop­ske ko­mi­si­je po­ru­čio je ka­ko oče­ku­je da će li­de­ri 20 naj­ja­čih dr­ža­va poduprijeti Euro­pu i pla­no­ve za rje­ša­va­nje kri­ze

red­sjed­nik Eu­rop­ske ko­mi­si­je José Ma­nu­el Bar­ro­so okri­vio je SAD za kri­zu u Eu­ro­pi. Na pi­ta­nje no­vi­na­ra za­što bi dr­ža­ve Sje­ver­ne Ame­ri­ke tre­ba­le pla­ti­ti za ono što se do­ga­đa u Eu­ro­pi, Bar­ro­so je iz­a­šao iz svo­jih po­mir­lji­vih ok­vi­ra i iz­rav­no okri­vio ame­rič­ku prak­su fi­nan­cij­skih ins­ti­tu­ci­ja za sve eu­rop­ske pro­ble­me.

“Ova kri­za ni­je po­tek­la iz Eu­ro­pe. Kri­za je nas­ta­la u Sje­ver­noj Ame­ri­ci. Mno­gi u na­šem fi­nan­cij­skom sek­to­ru ‘za­ra­že­ni’ su zbog ne­uobi­ča­je­nih prak­si pos­lo­va­nja ne­kih sek­to­ra na fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma”, us­t­vr­dio je Bar­ro­so. Ne­ko­li­ko vo­de­ćih svjet­skih gos­po­dar­stva po­du­pr­lo bi te­zu ka­ko su fi­nan­cij­ske prak­se u SAD-u uz­ro­ko­va­le ve­li­ka za­du­ži­va­nja u Eu­ro­pi kao i du­bo­ke struk­tur­ne pro­ble­me eu­rop­ske fi­skal­ne uni­je.

Na­čin na ko­ji se Bar­ro­so obru­šio na SAD, s ljut­njom, uka­zu­je ko­li­ko su uza­vre­le stras­ti zbog kri­ze i ko­li­ka je opas­nost da se kri­za još vi­še pro­du­bi i uđe u opas­ni­ju fa­zu. Bar­ro­so je ipak pos­li- Sas­ta­nak Mer­kel – Oba­ma Su­oče­ni s pri­ti­skom iz SAD-a i ko­le­ga u Eu­ro­pi, ame­rič­ki pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma, ko­ji se na­da po­nov­nom iz­bo­ru za pred­sjed­ni­ka, i nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel sas­ta­li su se pri­je po­čet­ka sum­mi­ta G20 ka­ko bi raz­go­va­ra­li o op­tuž­ba­ma ko­je im se u po­s­ljed­njih tje­da­na stav­lja­ju na te­ret, a ti­če se od­go­vor­nos­ti za kri­zu i na­či­na nje­zi­na rje­ša­va­nja. Oba­min glas­no­go­vor­nik Jay Car­ney sa­mo je krat­ko po­ru­čio ka­ko je pred­sjed­nik Oba­ma “ohra­bren s raz­go­vo­ri­ma ko­ji se vo­de u Eu­ro­pi o na­či­nu ka­ko će se ri­je­ši­ti kri­za kao i o ko­ra­ci­ma ko­ji će dovesti do ve­će in­te­gra­ci­je u Eu­ro­pi”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.