Osmi tr­go­vin­ski dan ma­nji je od 10 mil. ku­na

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Na­kon po­čet­no­ga bla­gog op­ti­miz­ma u po­ne­dje­ljak do­ma­će tr­ži­šte ka­pi­ta­la u uto­rak je bi­lo le­tar­gič­no. Di­onič­ki in­deks Za­gre­bač­ke bur­ze CROBEX u uto­rak je pao od 0,19 pos­to i za­klju­čen je na 1619,96 bo­do­va. “Blue chip” in­deks po­ras­tao je je­dva 0,01 pos­to i za­us­ta­vio se na 881,24 bo­da. Ukup­no je pro­tr­go­va­no 13,1 mi­li­jun ku­na, od če­ga je re­dov­nih 5,3 mi­li­ju­na, što je osmi tr­go­vin­ski dan da je pro­met is­pod de­set mi­li­ju­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.