Ki­ni vr­lo us­pješ­no gos­po­dar­stvo ni­je do­volj­no

Po­li­tič­ka olu­ja Bor­ba za moć uoči je­sen­skih pro­mje­na na vlas­ti i pro­s­vje­di u ru­ral­nim kra­je­vi­ma ko­ji ras­tu jed­na­ko br­zo kao i BDP po­t­vr­đu­ju da je bu­duć­nost Ki­ne u ru­ka­ma ne­jas­ne po­li­ti­ke

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Utre­nut­ku kad do­la­zi do čis­t­ke me­đu vi­šim vod­stvom i kad umi­rov­lje­ni pro­vin­cij­ski duž­nos­ni­ci javno po­zi­va­ju na os­tav­ku čla­no­va Po­lit­bi­roa, jas­no je da se Ki­na na­la­zi na pre­kret­ni­ci. Bu­duć­nost Ki­ne vi­še ne­će ovi­si­ti o vr­lo us­pješ­nu gos­po­dar­stvu, ko­je je zem­lju u sa­mo jed­noj ge­ne­ra­ci­ji pre­tvo­ri­lo u svjet­sku si­lu, već nje­zi­nu sud­bi­nu da­nas kro­ji ne­jas­na i ne­sus­tav­na po­li­ti­ka.

Pr­vi su do­ka­zi to­mu bor­ba za moć ko­ja pret­ho­di pro­mje­na­ma na vlas­ti ko­je će se do­go­di­ti ove je­se­ni te služ­be­ni po­da­ci ko­ji po­ka­zu­ju da u ru­ral­nim kra­je­vi­ma pro­s­vje­di ras­tu jed­na­ko br­zo kao i ki­ne­ski BDP. Na­gli pad Boa Xi­la­ija te zah­tjev ko­ji je iz pro­vin­ci­je Yun­nan pris­ti­gao zbog os­tav­ke dvo­ji­ce čla­no­va Po­lit­bi­roa ko­ji su mu bi­li naj­bli­ži tek su je­dan pri­mjer nes­pu­ta­ne bor­be ko­ja se odvi­ja u Zhon­g­nan­ha­iju, za­tvo­re­nom vla­di­nu kom­plek­su u Pe­kin­gu.

Na­vod­no je ri­ječ o bor­bi do is­treb­lje­nja, pa su se čak po­ja­vi­le gla­si­ne, ko­je je re­žim za­ni­je­kao, da bi Ko­mu­nis­tič­ka par­ti­ja mo­gla od­go­di­ti kon­gres na ko­je­mu bi ove je­se­ni tre­ba­la ime­no­va­ti no­vog pred­sjed­ni­ka i pre­mi­je­ra. Par­ti­ja je žes­to­ko ok­le­ve­ta­la Boa na­kon što su ga hva­li­li zbog uprav­lja­nja Chon­gqin­gom, a jav­nost se po­bu­ni­la zbog nje­go­va in­s­ce­ni­ra­nog pa­da i zbog oči­to tan­kih ide­olo­ških te­me­lja. Ako Ki­na že­li oču­va­ti svoj novostečeni sta­tus u glo­bal­nim ok­vi­ri­ma, mo­ra se klo­ni­ti te­ških po­li­tič­kih pa­do­va. Tre­nu­tač­no bi se mo­glo odvi­ti čak pet sce­na­ri­ja.

Po­nov­na us­pos­ta­va rav­no­te­že

Par­ti­ja šti­ti svoj le­gi­ti­mi­tet, voj­sku dr­ži pod so­bom i stro­go kon­tro­li­ra is­pa­de jav­nog nes­la­ga­nja. Dru­gim ri­je­či­ma, u do­gled­noj bi se bu­duć­nos­ti za­dr­žao sta­tus quo. Ovaj je sce­na­rij naj­ma­nje vje­ro­ja­tan zbog sve ve­ćih raz­mi­ri­ca unu­tar Par­ti­je te jav­nih ne­mi­ra.

Im­plo­zi­ja

Sce­na­rij po­li­tič­kog raspada, gos­po­dar­skog pa­da i druš­tve­nog ka­osa jed­na­ko je vje­ro­ja­tan kao i po­nov­na us­pos­ta­va rav­no­te­že. Vla­da je to­li­ko us­mje­re­na na we­iwen, to

u svA­kom mo­gu­ćem sce­nA­ri­ju bit će te­ško oču­vA­ti STA­BIL­NU I SUZDRžANU INOZEMNU PO­LI­TI­KU ki­ne

jest odr­ža­nje sta­bil­nos­ti, da je Ki­na da­nas je­di­na is­tak­nu­ta si­la na svi­je­tu či­ji je pro­ra­čun za unu­tar­nju si­gur­nost ve­ći od pro­ra­ču­na za na­ci­onal­nu obra­nu.

To upu­ću­je na mje­ru do ko­je je vlast sprem­na ići ra­di unu­tar­nje

Ako ki­nA že­li OčU­VA­TI SVOJ NOVOSTEčENI STA­TUS u glo­bAl­nim ok­vi­ri­mA, mo­rA se klo­ni­ti te­ških po­li­tič­kih pA­do­vA BRAHMA CHELLANEY pro­fe­sor stra­te­gi­je u Cen­tru za po­li­tič­ka is­tra­ži­va­nja u New Del­hi­ju, au­tor je knji­ga Asi­an Jug­ger­na­ut i Wa­ter: Asia's New Bat­tle­gro­und

re­pre­si­je, odr­ža­nja jed­nos­tra­nač­ke vlas­ti te nad­zo­ra nad ne­po­kor­nim et­nič­kim ma­nji­na­ma, či­ja se na­se­lja pros­ti­ru na čak 60 pos­to po­vr­ši­ne Ki­ne. No, jas­no je i za­što je sa­mo­za­pa­lje­nje jed­nog čo­vje­ka u Tu­ni­su do­ve­lo do Arap­skog pro­lje­ća, a tri­de­se­tak sa­mo­za­pa­lje­nja ti­bet­skih re­dov­ni­ka i re­dov­ni­ca ni­je do­ve­lo do us­tan­ka na­ro­da pro­tiv ki­ne­ske vlas­ti.

So­vjet­ski je Sa­vez im­plo­di­rao za­to što je stran­ka bi­la dr­ža­va, a dr­ža­va stran­ka. Ki­na pak ima ja­ke ins­ti­tu­cij­ske ka­pa­ci­te­te, vi­šes­loj­nu sa­vez­nu struk­tu­ru, tra­di­ci­ju smje­ne vlas­ti sva­kih de­set go­di­na te do­bro pod­ma­zan, uho­dan si­gur­nos­ni apa­rat ko­ji pra­ti na­pre­dak teh­no­lo­gi­je. Ki­ne­ska vla­da, sto­ga, mo­že i da­lje sli­je­di­ti po­li­ti­ku iz­va­na opu­šte­nu, a iz­nu­tra na opre­zu.

Ci­lja­ne re­for­me

Po­či­nje pro­ces pos­tup­nih po­li­tič­kih pro­mje­na u skla­du s otvo­re­nim upo­zo­re­njem pre­mi­je­ra We­na Ji­abaa da bez “hit­nih” re­for­mi Ki­ni pri­je­te ne­mi­ri te us­po­ra­va­nje gos­po­dar­skog ras­ta.

Mo­že li Ki­na sli­je­di­ti pri­mjer su­sjed­nog Mjan­ma­ra, ko­ji je po­kre­nuo zna­čaj­ne po­li­tič­ke re­for­me, ko­li­ko se god tre­nu­tač­no sla­bi­ma či­ni­le? Iako po­li­tič­ki na­s­ljed­ni­ci ki­ne­skih ko­mu­nis­tič­kih re­vo­lu­ci­ona­ra, vo­đe tre­će ge­ne­ra­ci­je ko­ji pre­uzi­ma­ju vlast u Ki­ni, vje­ro­jat­no ima­ju jak pe­di­gre, on ih is­to­dob­no pla­ši i ogra­ni­ča­va. Ti su tzv. prin­če­vi za­pe­li u is­toj onoj po­li­tič­koj kul­tu- bi­le su se po­jA­vi­le glA­si­ne DA BI PAR­TI­JA MO­GLA OD­GO­DI­TI KON­GRES nA ko­je­mu bi ove je­se­ni ime­novAlA pred­sjed­ni­kA po­s­ljed­nje vri­je­me vi­še po­no­si po­ka­zi­va­njem kan­dža ne­go pri­kri­va­njem. U sva­kom mo­gu­ćem sce­na­ri­ju bit će te­ško oču­va­ti sta­bil­nu i suzdržanu inozemnu po­li­ti­ku Ki­ne. ri ko­ja je do­ve­la do smr­ti mi­li­ju­na Ki­ne­za te traj­ne re­pre­si­je pro­tiv­ni­ka (stvar­nih ili za­miš­lje­nih). Ni naj­ma­nje ne os­tav­lja­ju do­jam po­li­tič­kih re­for­ma­to­ra.

Ve­li­ki skok una­trag

Budi se no­va “kul­tur­na re­vo­lu­ci­ja” dok vla­da­ju­ća kli­ka ne­mi­lo­srd­no gu­ši ne­mi­re u ši­rim i užim kru­go­vi­ma druš­tva.

Kao što je Da­laj La­ma ne­dav­no upo­zo­rio, i na vlas­ti u Ki­ni i da­lje je pre­vi­še “što­va­te­lja oruž­ja”. U Ki­ni je po­li­tič­ki sus­tav ta­kav da uis­ti­nu na­pre­du­ju sa­mo naj­ja­či. Pa­li princ Bo op­tu­žen je za okrut­nost i ko­rup­ci­ju, a te su oso­bi­ne en­dem­ske u za­tvo­re­noj, ali raz­lom­lje­noj ki­ne­skoj oli­gar­hi­ji, ko­ja po­štu­je obi­telj­sko nas­li­je­đe i os­la­nja se na mre­žu sa­vez­ni­ka.

Pre­to­ri­jan­ski puč

Na­rod­na os­lo­bo­di­lač­ka voj­ska vla­da pod za­šti­tom ci­vil­ne ma­ske te sve vi­še utje­ču na od­lu­ke vla­di­nih duž­nos­ni­ka, ko­ji im is­ka­zu­ju za­hval­nost.

Iako ci­vil­na vlast sla­bi (sva­ki je čel­nik na­kon Mao Ze­don­ga sla­bi­ji od svo­jeg pret­hod­ni­ka), voj­ska od 1990. uži­va sve ve­ću auto­nom­nost i rast pro­ra­ču­na. Što­vi­še, Par­ti­ja vi­še ni­je kru­ta mo­no­lit­na struk­tu­ra ko­ja od­go­va­ra jed­no­me vo­đi, već ovi­si o voj­s­ci ko­ja joj da­je po­li­tič­ku le­gi­tim­nost i odr­ža­va red. Sve se ve­ći po­li­tič­ki utje­caj voj­ske vi­di u oš­troj bor­bi za moć unu­tar Par­ti­je.

Ne­dav­no je ve­lik broj vi­ših voj­nih duž­nos­ni­ka obja­vio član­ke u služ­be­nim gla­si­li­ma, u ko­ji­ma po­zi­va­ju na dis­ci­pli­nu i je­dins­tvo unu­tar Par­ti­je te ne­iz­rav­no upu­ću­ju na ulo­gu voj­ske u kon­tro­li unu­tar­njih su­ko­ba. Sve vi­še ge­ne­ra­la na ne­prik­la­dan na­čin pro­go­va­ra o stra­te­škim pi­ta­nji­ma i pot­ko­pa­va di­plo­mat­sku stra­te­gi­ju, a is­ti­na je ta da je mi­nis­tar­stvo vanj­skih pos­lo­va naj­sla­bi­ja toč­ka vlas­ti, ko­ju si­gur­nos­ne struk­tu­re čes­to ig­no­ri­ra­ju, a čak su sprem­ne i za­sje­ni­ti Par­ti­ju.

Ki­ne­ska in­ter­na po­li­ti­ka utje­če na vanj­sku. Ka­ko ci­vil­no vod­stvo sla­bi, Ki­na sve vi­še od­ba­cu­je mak­si­mu Den­ga Xi­aopin­ga o pri­kri­va­nju am­bi­ci­ja i pov­la­če­nju kan­dža. Ki­na se u

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.