Sve ma­nje osi­gu­ra­nih u SAD-U

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Čak 15,1 pos­to ame­rič­ke po­pu­la­ci­je bi­lo je bez zdrav­s­tve­ne za­šti­te u 2011. go­di­ni, po­ka­zu­je is­tra­ži­va­nje nad­lež­ne služ­be jav­no­ga zdrav­s­tva. Ne­što vi­še od 46,3 mi­li­ju­na oso­ba ni­je bi­lo osi­gu­ra­no u tre­nut­ku ka­da su bi­li is­pi­ti­va­ni, 58,7 mi­li­ju­na ni­je bi­lo osi­gu­ra­no go­di­nu da­na pri­je is­pi­ti­va­nja, a 34,2 pos­to ni­je bi­lo osi­gu­ra­no du­že od jed­ne go­di­ne, po­ka­za­lo je is­pi­ti­va­nje Cen­tra za kon­tro­lu bo­les­ti.

PD

Ne­osi­gu­ra­nih 46 mi­li­ju­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.