No­be­lo­vac Wi­esel Ma­đar­skoj zbog na­ciz­ma vra­tio od­li­čje

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Do­bit­nik No­be­lo­ve na­gra­de za mir, ame­rič­ki pi­sac ru­munj­sko-ma­đar­skog po­dri­je­tla Elie Wi­esel, pre­ži­vje­li iz ho­lo­ka­us­ta, vra­tio je od­li­čje ma­đar­skoj vla­di zbog re­ha­bi­li­ta­ci­je ne­ka­daš­njih na­cis­ta. Wi­esel je iz­ja­vio da je “šo­ki­ran” su­dje­lo­va­njem pred­sjed­ni­ka ma­đar­skog par­la­men­ta La­sz­la Ko­ve­ra, čla­na kon­zer­va­tiv­ne vla- da­ju­će stran­ke Fi­desz, na sve­ča­nos­ti vra­ća­nja u rod­no se­lo (da­nas u Ru­munj­skoj) po­s­mrt­nih os­ta­ta­ka ne­ka­daš­njeg ma­đar­skog pro­na­cis­tič­kog pis­ca Joz­se­fa Nyi­ra.

“Za­to vam raz­lo­ga vra­ćam od­li­čje Ve­li­ki križ Re­pu­bli­ke Ma­đar­ske ko­ji sam do­bio 2004.”, za­klju­ču­je do­bit­nik No­be­lo­ve na­gra­de za mir.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.