Fi­žu­lić iz­bje­ga­va ste­čaj i ‘di­še’ kroz Adria Ga­mu i Del­tu

Pla­ća­li pre­ko Adria Priz­me, a kad je blo­ki­ra­na, os­no­va­ne no­ve tvrt­ke Sve Fi­žu­li­će­ve tvrt­ke smje­šte­ne su na is­toj adre­si, u Ba­šti­ja­no­voj uli­ci u Za­gre­bu, a o os­ni­va­nju naj­mla­đih tvrt­ki, ko­je ni­su u blo­ka­di, vlas­nik ni­je iz­vi­jes­tio bur­zu

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - DANIJELA JOZIĆ/VLM danijela.jo­zic@pos­lov­ni.hr

Utje­ri­va­nje fi­nan­cij­ske dis­ci­pli­ne, na ko­joj agil­no ra­di mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Slav­ko Li­nić, oči­to se ne od­no­si na Mag­mu, u vlas­niš­tvu po­du­zet­ni­ka i biv­šeg mi­nis­tra gos­po­dar­stva Go­ran­ka Fi­žu­li­ća. Na­ime, Vla­da je od­lu­či­la uves­ti tzv. ins­ti­tut pro­bo­ja prav­ne osob­nos­ti (obja­va po­rez­nih duž­ni­ka) u sklo­pu Op­će­ga po­rez­nog za­ko­na iz­me­đu os­ta­log i ka­ko bi spri­je­či­la prak­su da po­du­zet­ni­ci otva­ra­ju no­ve tvrt­ke, a du­go­ve os­tav­lja­ju na sta­ri­ma. A upra­vo se ta­kav sce­na­rij odvi­ja u Mag­mi i po­ve­za­nim tvrt­ka­ma. Mag­mi­ne su tr­go­vi­ne na iz­di­sa­ju, a rad­ni­ci još od ko­lo­vo­za proš­le go­di­ne bez pla­ća. Pri­je ne­ko­li­ko da­na Pos­lov­ni dnev­nik ni­je do­bio od­go­vor iz Po­rez­ne upra­ve o to­me ko­li­ki je Mag­min dug pre­ma dr­ža­vi. Po­ru­či­li su nam da je ri­ječ o po­rez­noj taj­ni. Una­toč po­te­ško­ća­ma u ko­ji­ma se za­tek­la Mag­ma i da­lje “di­še” kroz la­ni os­no­va­ne no­ve tvrt­ke kće­ri. Na što se toč­no svo­di pos­lo­va­nje, os­ta­je ne­poz­na­ni­ca.

Mag­mi­na mre­ža no­vo­os­no­va­nih po­du­ze­ća je slje­de­ća: Mag­ma d.d. je la­ni u ve­lja­či os­no­va­la tvrt­ku Mag­ma Be­ta. Ka­ko je u me­đu­vre­me­nu ta tvrt­ka za­vr­ši­la u blo­ka­di, a i Mag­ma d.d. je po svim ra­ču­ni­ma u blo­ka­di (iz­u­zev Hypo ban­ke, ko­ja ju je la­ni blo­ki­ra­la na mje­sec da­na), za dalj­nje pos­lo­va­nje (u jed­nom tre­nut­ku i za is­pla­tu pla­ća) la­ni je pos­lu­ži­la tvrt­ka Adria Priz­ma. Tu je tvrt­ku ta­ko­đer os­no­va­la Mag­ma d.d. još 2007., no i ona je za­vr­ši­la u blo­ka­di u ožuj­ku 2011. go­di­ne. Adria Priz­ma je pak u ruj­nu 2011. os­no­va­la dvi­je tvrt­ke kće­ri: Adria Ga­mu i Adria Del­tu. Ni jed­na od te dvi­je tvrt­ke ni­je u blo­ka­di. Za­nim­lji­vo je da su sve spo­me­nu­te tvrt­ke smje­šte­ne na is­toj adre­si, u Ba­šti­ja­no­voj uli­ci u Za­gre­bu. Važ­no je re­ći i da o os­ni­va­nju naj­mla­đih tvrt­ki Fi­žu­lić ni u jed­nom tre­nut­ku ni­je iz­vi­jes­tio bur­zu. Os­ni­va­či­ca i di­rek­to­ri­ca Adria Ga­me je pri­li­kom re­gis­tri­ra­nja bi­la Sev­li­ja Ši­ma­no­vić (ko­ja je u Mag­mi d.d. bi­la čla­ni­ca Upra­ve), s tim da je tu funk­ci­ju u trav­nju ove go­di­ne pre­uzeo upra­vo Go­ran­ko Fi­žu­lić.

Ogor­če­ne rad­ni­ce Mag­me s ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li ka­žu da otva­ra­njem no­vih tvrt­ki Fi­žu­lić odu­gov­la­či sa ste­ča­jem i us­pi­je­va se na­go­di­ti s odre­đe­nim vje­rov­ni­ci­ma. Na­ime, na Tr­go­vač­kom je su­du pod­ne­se­no pet­na­est pri­jed­lo­ga za ste­čaj Mag­me. Po­s­ljed­nji pred­met, i to pre­ma pri­jed­lo­gu tvrt­ke Di­gi­tel me­dij­ski ser­vi­si ko­joj Mag­ma du­gu­je se­dam mi­li­ju­na ku­na, u zad­nji je čas po­vu­čen. Ka­ko su objas­ni­li iz Di­gi­te­la, pri­jed­log za ste­ča­jem je po­vu­čen jer su “do­bi­li naz­na­ke da je mo­guć nas­ta­vak pos­lo­va­nja Mag­me”, što bi za njih zna­či­lo da će se ta­ko br­že na­pla­ti­ti, ne­go da us­tra­ju na po­kre­ta­nju ste­ča­ja. Gru­pa od dva­de­se­tak rad­ni­ca iz ri­ječ­ke Mag­me, ko­je su pri­jed­log za ste­ča­jem pre­da­le još u ožuj­ku, ka­žu da se s či­ta­vom pri­čom na­mjer­no odu­gov­la­či. Jed­na nam je čak i rek­la da je osim što os­ni­va no­ve tvrt­ke Go­ran­ko Fi­žu­lić ku­pio no­vu je­dri­li­cu, ko­ja je na­vod­no vi­đe­na u Pun­tu na Kr­ku.

“Ni­sam ku­pio ni au­to, a ka­mo­li je­dri­li­cu”, po­ru­čio nam je SMS-om Go­ran­ko Fi­žu­lić. “Sva mo­ja imo­vi­na je za­lo­že­na za kre­dit­ne aran­žma­ne Mag­me d.d. i osob­no ga­ran­ti­ram za dio kre­di­ta kod ba­na­ka”, na­pi­sao nam je Fi­žu­lić. Na na­še pi­ta­nje za­što os­ni­va no­ve tvrt­ke i za­što to ni­je pri­ja­vio bur­zi, ni­je od­go­vo­rio.

Osim kri­ze i pa­da pro­da­je u nje­go­vim tr­go­vi­na­ma pro­pa- sti Mag­me ku­mo­vao je i su­kob Go­ran­ka Fi­žu­li­ća i sr­p­skog po­du­zet­ni­ka Slo­bo­da­na Vu­či­će­vi­ća. Fi­žu­lić je Vu­či­će­vi­ću kra­jem 2010. go­di­ne pro­dao 51 pos­to Adria De­sig­na, tvrt­ke u či­jem je vlas­niš­tvu naj­vred­ni­ji Mag­min brend – Tur­bo li­mač. Fi­žu­lić je Vu­či­će­vi­ća op­tu­žio da mu ni­je u pot­pu­nos­ti pla­tio što je tre­bao (24,6 mi­li­ju­na eura), što Vu­či­će­vić opo­vr­ga­va. U trav­nju je Adria De­sign za­vr­šio u ste­ča­ju, i to na pri­jed­log rad­ni­ka, a Mag­min ste­čaj još je pod upitnikom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.