HT pr­vi u pos­lu s dr­ža­vom, Vip­net ipak ras­te

Dr­ža­va je za na­ba­vu te­le­kom us­lu­ga la­ni po­tro­ši­la 128 mil. kn, a 40% je ne­tran­s­pa­rent­no

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Dr­žav­ne ins­ti­tu­ci­je i po­du­ze­ća la­ni su po­tro­ši­li 128,3 mi­li­ju­na ku­na za na­ba­vu te­le­kom us­lu­ga, što je u od­no­su na 2010. pad od 45 pos­to. S iz­nim­kom Vip­ne­ta ko­jem je la­ni za 33 pos­to po­ras­tao po­sao s dr­ža­vom, os­ta­li te­le­ko­mi za­bi­lje­ži­li su pad ugo­vo­re­nih vri­jed­nos­ti. Po­ka­za­la je to Ana­li­za jav­ne na­ba­ve te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skih us­lu­ga za 2011. go­di­nu tvrt­ke Bri­efing e-ser­vi­si. Ana­li­za je u pr­vi plan iz­ba­ci­la po­da­tak o ve­li­koj ne­tran­s­pren tnos­ti jer je 40 pos­to re­zul­ta­ta na­tje­ča­ja os­ta­lo ne­poz­na­to jav­nos­ti. Vip­ne­to­vih 20

ht dr­žI 43% vrI­jed­nos­tI svIh

skLop­Lje­nih te­Le­kom ugo­Vo­ra s dr­ža­Vom

ugo­vo­ra ko­ji su la­ni skop­lje­ni, a te­ških 20 mil. ku­na, u bran­ši ko­men­ti­ra­ju kao po­s­lje­di­cu spa­ja­nja fik­s­ne i mo­bil­ne te­le­fo­ni­je, što zna­či ušte­de. HT je za­dr­žao vo­de­ću po­zi­ci­ju: ima naj­ve­ći broj sklop­lje­nih ugo­vo­ra u ukup­nom iznosu od 55,6 mil. ku­na, što či­ni 43% ukup­ne dr­žav­ne na­ba­ve. No HTo­va vri­jed­nost pos­la pala je za 51 pos­to. Pad od 24% bi­lje­že i Me­tro­net te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je ko­je su na dru­go­me mjes­tu sa 18 ugo­vo­ra vri­jed­nih 25,6 mil. ku­na. Naj­vi­še su la­ni utro­ši­li HEP (18,4 mil. kn), HAC (16,7 mil. kn) i CARNet (15.5 mil. kn).

Fo­to­lia

HT ima ugo­vo­re vri­jed­ne 56, Me­tro­net 26, a VIP­net 20 mi­li­ju­na ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.