JAH­TE OSLOBOĐENE PO­RE­ZA NA LUK­SUZ

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Kao mje­ru za­šti­te ma­lih bro­do­gra­di­te­lja Vla­da je u sri­je­du iz­u­ze­la bro­do­ve i jah­te od obve­ze pla­ća­nja po­seb­nih po­re­za na auto­mo­bi­le, plo­vi­la i zra­ko­plo­ve. Te su mje­re, po­jaš­nje­no je, do­ne­se­ne kao an­ti­kriz­ne mje­re, a nji­ma se na bro­do­ve ubi­rao po­se­ban porez u ra­zi­ni od 6 do 20.000 ku­na za bro­do­ve bez ka­bi­ne, te 15 do 90.000 ku­na za bro­do­ve s ka­bi­nom. Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Slav­ko Li­nić na­veo je kao obraz­lo­že­nje da je za­pra­vo tim po­re­zom u pro­ra­čun la­ni pri­kup­lje­no tek 4,2 mi­li­ju­na ku­na, dok je s dru­ge stra­ne taj na­met iz­a­zvao ne­ga­tiv­ne efek­te za pos­lo­va­nje ma­lih bro­do­gra­di­te­lja, ko­ji za­poš­lja­va­ju 2500 lju­di i za se­be ve­žu još 4500 ko­ope­ra­na­ta. Ovo je, do­dao je, bit­ka za tu pro­izvod­nju, a luk­suz će se opo­re­zi­va­ti ka­da se ri­je­ši porez na imo­vi­nu.

PXL

Po­seb­nim po­re­zom na jah­te u pro­ra­ču­nu la­ni pri­kup­lje­no tek 4,2 mil. ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.