U lis­to­pa­du Ulja­nik s Vla­dom skla­pa ugo­vor o kup­nji 3. ma­ja

Pul­ski šk­ver kre­će u rad­nič­ko di­oni­čar­stvo i po­tom do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju pre­ko bro­da­ra, Fgs-ova i mi­ro­vi­na­ca

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vla­da je ju­čer po­t­vr­di­la da za 3. maj kre­će u no­vi mo­del pri­va­ti­za­ci­je, i to pre­ko pul­skog Ulja­ni­ka, na­kon što se u Ulja­ni­ku pro­ve­de rad­nič­ko di­oni­čar­stvo te po­tom do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja u ko­joj bi bi­li bro­da­ri, FGS-ovi, ali i mi­ro­vin­ski fon­do­vi. Dr­ža­va u Ulja­ni­ku dr­ži 84,2 pos­to udje­la, a na kra­ju pro­ce­sa ko­ji se pri­pre­ma sma­njit će svoj udio na naj­vi­še 25 pos­to. Tek je naz­na­če­no da bi bro­da­ri i FGS- ovi za­jed­no ima­li 36 pos­to, a mi­ro­vin­ci 14 pos­to udje­la u Ulja­ni­ku. Ci­je­li pro­ces u Ulja­ni­ku tre­bao bi se naj­kas­ni­je okon­ča­ti u lis­to­pa­du, na­kon če­ga pri­va­ti­zi­ra­ni Ulja­nik s Vla­dom skla­pa ugo­vor o pre­uzi­ma­nju 3. ma­ja.

Cilj je, ka­ko je pre­zen­ti­rao pr­vi pot­pred­sjed­nik Radimir Ča­čić, obje­di­ni­ti sje­ver­no ja­dran­ska bro­do­gra­di­li­šta pod jed­nu ka­pu jer u kon­zor­ci­ju Ulja­ni­ka već pos­lu­je i Le- nac, pri če­mu će svi za­dr­ža­ti iden­ti­tet. Na upit što ako rad­ni­ci Ulja­ni­ka ne ku­pe 39 pos­to di­oni­ca, na što se ra­ču­na, u Vla­di ka­žu da ima­ju sprem­na i dru­ga rje­še­nja, ali ih ne ot­kri­va­ju, kao ni de­ta­lje o vi­si­ni pla­ni­ra­ne do­ka­pi­ta­li­za­ci­je, ko­ji se oči­to još raz­ra­đu­ju, a ni­je si­gur­no i ho­će li se u pro­ces uklju­či­ti Tan­ker­ska plo­vid­ba. Na sa­moj sjed­ni­ci ju­čer ni­je bi­lo ni ri­je­či o Bro­do­tro­gi­ru, no nes­luž­be­no u Vla­di ka­žu ka­ko još ne­ma­ju jas­nu sli­ku u ko­jem smje­ru ide taj šk­ver, ho­će li se ići s no­vim na­tje­ča­jem ili će se “po­čis­ti­ti pri­ču”. Ipak, o sa­mom ste­ča­ju još u Vla­di ne­ra­do go­vo­re. Tre­nut­no se, po­t­vr­đu­ju, vo­de raz­go­vo­ri s dva po­ten­ci­jal­na inves­ti­to­ra, od ko­jih je je­dan do­ma­ći “de­ve­lo­per”, a dru­gi ino­zem­ni part­ner, no iz sve­ga se mo­že za­klju­či­ti da za­pra­vo in­te­re­sa za nas­ta­vak bro­do­gra­đev­ne pro­izvod­nje u Tro­gi­ru ne­ma.

Cilj je obje­di­ni­ti sje­ver­no­ja­dran­ska bro­do­gra­di­li­šta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.