‘Sa­na­der je mo­gao sve’

Čak je sa­zvao Pred­sjed­niš­tvo HDZ-A, a gl. taj­ni­ka ni­je po­zvao

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

BJar­nja­kov is­kaz ve­zan uz stra­nač­ki BMW Sa­na­der na­zvao ne­is­ti­ni­tim te us­t­vr­dio da HDZ ni­je pla­ćao mo­bi­tel nje­go­voj kće­ri

iv­ši glav­ni taj­nik HDZ-a Ivan Jar­njak za­vr­šio je u sri­je­du trod­nev­no svje­do­če­nje u slu­ča­ju Fi­mi me­di­ja, us­t­vr­div­ši u od­go­vo­ru biv­šem pre­mi­je­ru i pred­sjed­ni­ku HDZ-a Ivi Sa­na­de­ru da je bio sve­mo­guć. “Vi ste kao pred­sjed­nik stran­ke sve mo­gli, mo­gli ste ra­di­ti mi­mo glav­no­ga taj­ni­ka, čak ste jed­nom sa­zva­li sjed­ni­cu Pred­sjed­niš­tva HDZ-a, a da me nis­te ni po­zva­li”, re­kao je Jar­njak. U svje­do­če­nju je tvr­dio da je Sa­na­der sam do­no­sio od­lu­ke o pi­ta­nji­ma ko­ja ni­su uvr­šte­na na dnevni red Pred­sjed­niš­tva. Sa­na­de­ro­va obra­ne pri­go­vo­ri­la je na toč­nost Jar­nja­ko­va is­ka­za, tvr­de­ći da u ve­ćem di­je­lu ni­je zas­no­van na vlas­ti­tim saz­na­nji­ma.

Spor­ne su joj i Jar­nja­ko­ve bi­lje­ške o do­ga­đa­ji­ma u HDZu, na ko­je su pri­go­vo­ri­li zbog ne­vje­ro­dos­toj­nos­ti jer se, sma­tra­ju, ne mo­že ut­vr­di­ti vri­je­me nji­ho­va nas­tan­ka. Bi­lje­ške su na­či­nje­ne na lis­to­vi­ma ko­ji su se mo­gli nak­nad­no ume­ta­ti i do­pi­si­va­ti, pri­la­go­đa­va­ju­ći to si­tu­aci­ji, to vi­še što su ko­ri­šte- ne pri­li­kom da­va­nja Jar­nja­ko­va is­ka­za, ko­ji je pr­vo is­pi­tan kao okriv­lje­ni, na­kon če­ga je do­bio sta­tus svje­do­ka, re­kao je Sa­na­de­rov od­vjet­nik Če­do Pro­da­no­vić.

Sa­na­der je od­ba­cio na­vo­de da je nje­go­va kći ko­ris­ti­la služ­be­ni mo­bi­tel HDZ-a te da joj je stran­ka pla­ća­la te­le­fon­ske ra­ču­ne. Za Sa­na­de­ra je nis­ti­nit i Jar­nja­kov is­kaz oko Osječ­ke te­le­vi­zi­je i stra­nač­kog BMW-a.

Jer­njak je na upit obra­ne HDZ-a o pos­lo­va­nju te stran­ke re­kao da je HDZ sva­ke go­di­ne dos­tav­ljao Dr­žav­noj re­vi­zi­ji za­vr­š­ni ra­čun te da je pri­hva­ćao nje­zi­ne pri­mjed­be ako ih je bi­lo, a na kra­ju, iz­vješ­ća je usvo­jio i Sa­bor. Na pi­ta­nja obra­ne Rat­ka Ma­če­ka re­kao je da mu se Ma­ček po­ža­lio da bi zbog an­ga­žma­na Fi­mi me­di­je mo­glo do­ći do pro­ble­ma, jer su se po­če­li po­jav­lji­va­ti nas­lo­vi u me­di­ji­ma i či­ni­ti po­li­tič­ku šte­tu HDZ-u. U tim se raz­go­vo­ri­ma, ka­zao je, spo­mi­nja­lo M. Ba­ri­ši­ća u kon­tek­s­tu Fi­mi me­di­je.

Ni­je se mo­gao sje­ti­ti iz­no­sa ko­jim je pla­će­na ca­ri­na za stra­nač­ki BMW, jer je ak­ci­ju vo­di­la še­fi­ca ra­ču­no­vod­stva Ma­ri­ca Gla­vaš, no sje­tio se da je on pot­pi­sao ugo­vor o za­tva­ra­nju tro­ško­va. Su­đe­nje se nas­tav­lja 2. sr­p­nja.

PXL

Ivan Jar­njak za­vr­šio je trod­nev­no svje­do­če­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.