Vje­tro­elek­tra­ne di­žu ci­je­nu stru­je

Da bi se ener­gi­ja do­bi­ve­na iz ma­lih po­go­na uop­će naš­la u ener­get­skom sus­ta­vu, po­treb­no je iz­gra­di­ti sku­pe da­le­ko­vo­de i dis­pe­čer­ske cen­tre

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - DAR­KO BIČAK

Ener­gi­ja iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra zah­ti­je­va vi­so­ka ulaganja u elek­tro­ener­get­ski sus­tav (EES), re­če­no je na okru­glom sto­lu “Hr­vat­ski EES uz po­ve­ća­no pro­ži­ma­nje vje­tro­elek­tra­na­ma”, ko­ji se u or­ga­ni­za­ci­ji HA­ZU u sri­je­du odr­žao u Za­gre­bu. U hr­vat­skim vje­tro­elek­tra­na­ma ins­ta­li­ran je 131 me­ga­vat sna­ge, a do kra­ja go­di­ne oče­ku­je se i 200 MW. Ener­ge­ti­ča­ri upo­zo­ra­va­ju da će se pro­te­ži­ra­njem ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je i za­pos­tav­lja­njem ulaganja u kla­sič­ne iz­vo­re te ener­get­sku in­fras­truk­tu­ru sus­tav uru­ši­ti. “Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva je iz­da­lo su­glas­nos­ti za izgradnju 6000 MW sna­ge u vje­tro­elek­tra­na­ma. Ako se uz­me u ob­zir da investicija u me­ga­vat vje­tro­elek­tra­ne iz­no­si 1,5 mi­li­ju­na eura, jas­no je da je ri­ječ o ukup­no de­vet mi­li­jar­di eura te da se naj­ve­ći dio tih ulaganja ne­će os­tva­ri­ti”, ka­že Marko Lo­vrić, po­moć­nik di­rek­to­ra HEP-OPS-a. Lo­vrić po­jaš­nja­va da se mo­ra na­pra­vi­ti in­fras­truk­tu­ra ka­ko bi se stru­ja iz VE, ili dru­gih ma­njih ob­nov­lji­vih iz­vo­ra, uop­će mo­gla pus­ti­ti u sus­tav. No u HEP-u na­vo­de da se da­le­ko­vod pla­ni­ra i gra­di osam do de­set go­di­na te da nit­ko ne mo­že pret­pos­ta­vi­ti ko­li­ko će za­ni­ma­nje ula­ga­ča bi­ti za 10 ili 30 go­di­na i ho­će li ta­da bi­ti ins­ta­li­ra­no 200 ili 6000 me­ga­va­ta. Vje­tro­elek­trab­ne ovi­se o me­te­re­olo­škim uvje­ti­ma pa je nužno iz­gra­di­ti go­to­vo is­te za­mjen­ske ka­pa­ci­te­te u kla­sič­nim ener­get­skim iz­vo­ri­ma ko­ji mo­gu po­kri­ti pre­kid ra­da u VE. Aka­de­mi­ci su slož­ni da su ob­nov­lji­vi izvo­ri bu­duć­nost, no upo­zo­ra­va­ju da dr­ža­va mo­ra na­pra­vi­ti du­go­roč­nu stra­te­gi­ju ko­ja će pos­ta­vi­ti jas­na pra­vi­la na tr­ži­štu i u ko­nač­ni­ci iz­bje­ći energetski slom.

Pxl

Kon­ča­ro­va vje­tro­elek­tra­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.