Jasmina Ra­ni­lo­vić

Lju­di i ka­ri­je­re

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Jasmina Ra­ni­lo­vić no­va je di­rek­to­ri­ca sek­to­ra Is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj Po­drav­ke. Ra­ni­lo­vić je ru­ko­vo­di­la sus­ta­vom od de­set la­bo­ra­to­ri­ja za kon­tro­lu kva­li­te­te i zdrav­s­tve­nu is­prav­nost Po­drav­ki­ne hra­ne i pi­ća te odje­lom za do­ku­men­ta­ci­ju, re­gis­tra­ci­ju i za­ko­no­dav­s­tvo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.