Vi­jes­ti

U spli­tu Po­či­nje tje­dan mas­li­no­vog ulja

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

U is­toč­nom di­je­lu Di­ok­le­ci­ja­no­vih po­dru­ma u Spli­tu u če­t­vr­tak po­či­nje Tje­dan mas­li­no­vog ulja, ko­ji se odr­ža­va u sklo­pu na­ci­onal­nog pro­jek­ta “Hr­vat­ska – zem­lja mas­li­no­vog ulja”. Manifestacija ko­ja tra­je do 24. lip­nja ima za cilj pro­mo­vi­ra­ti naj­bo­lja hr­vat­ska mas­li­no­va ulja te edu­ci­ra­ti gra­đa­ne o nji­ho­vu ko­ri­šte­nju u sva­kod­nev­nom ži­vo­tu.

De­gus­ta­ci­ja

PIXSELL

ulja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.