Agro­ko­ro­va tvrt­ka la­ni uve­ća­la pri­hod za 190,7 pos­to, a do­bit za 194 pos­to To­do­rić ima naj­br­že­ras­tu­ću ve­li­ku IT tvrt­ku u Hr­vat­skoj

Poslovni Dnevnik - - IT&LOGISTIKA - BER­NARD IVE­ZIĆ

IOd Hr­vat­ske do Ja­pa­na

Tri naj­br­že­ras­tu­će ve­li­ke IT tvrt­ke u Hr­vat­skoj su mS­tart te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je, Ver­so i Sys­tec Au­to­ma­ti­za­ci­ja

vi­ca To­do­rić ne­ma vi­še sa­mo naj­ve­ći ma­lo­pro­daj­ni la­nac, već i naj­br­že­ras­tu­ću ve­li­ku in­for­ma­tič­ku tvrt­ku u Hr­vat­skoj. Agro­ko­ro­va tvrt­ka kći mS­tart te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je, ko­ja je po­če­la s ra­dom pri­je dvi­je go­di­ne, la­ni je ima­la rast pri­ho­da od 190,7 pos­to, na 103 mi­li­ju­na ku­na, a do­bit joj je sko­či­la 194 pos­to, na 2,33 mi­li­ju­na ku­na, po­da­ci su Fi­ne u Li­de­ro­vu iz­da­nju “Ti­su­ću naj­ve­ćih”. Us­po­red­be ra­di, pre­ma agen­ci­ji IDC Adri­atics ukup­no IT tr­ži­šte u Hr­vat­skoj proš­le je go­di­ne u ku­na­ma re­al­no pa­lo za 3,3 pos­to, a pre­ma Fi­ni čak je i naj­ve­ća IT tvrt­ka M San gru­pa ima­la pad pri­ho­da od 10,4 pos­to, na 1,52 mi­li­jar­de ku­ne. Do za­klju­či­va­nja bro­ja iz Agro­ko­ra ni­smo pri­mi­li komen­tar. Bo­ris Žit­nik, di­rek­tor agen­ci­je IDC Adri­atics, pak ni­je iz­ne­na­đen. “Oči­to je obu­jam pos­lo­va ko­ji mS­tart ra­di za kon­cern, do­bav­lja­če i ko­ris­ni­ke u Agro­ko­ro­vu eko­sis­te­mu znat­no po­ras­tao”, ka­že Žit­nik.

Dru­ga ve­li­ka naj­br­že­ras­tu­ća IT kom­pa­ni­ja u Hr­vat­skoj je Mrež­ne teh­no­lo­gi­je Ver­so. Tvrt­ka, ko­ja svo­je pos­lov­ne pri­li­ke tra­ži ne sa­mo u re­gi­ji već i u za­pad­noj Eu­ro­pi, Ru­si­ji, Bra­zi­lu, Indiji i Ja­pa­nu, la­ni je ima­la rast pri­ho­da od 169,2 pos­to, na 117,3 mi­li­ju­na ku­na, a do­bit joj se udvos­tru­či­la na 4,39 mi­li­ju­na ku­na. Mla­den Ta­bak, di­rek­tor Ver­sa, is­ti­če da su rast os­tva­ri­li za­hva­lju­ju­ći iz­vo­zu ko­ji im je la­ni sko­čio go­to­vo šest pu­ta na 79,7 mi­li­ju­na ku­na. “I pri­je nam je iz­voz kon­ti­nu­ira­no ras­tao, ali la­ni su pri­ho­da la­ni je go­di­ne ima­la Agro­ko­ro­va tvrt­ka kći mS­tart

te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je nam iz­voz­ni pos­lov­ni do­ni­je­li sav rast, a po­seb­no dva ve­li­ka pos­la ko­ja smo do­bi­li u re­gi­ji”, na­gla­ša­va Ta­bak.

Za­gre­bač­ka IT tvrt­ka na Ko­so­vu je uve­la qu­ad-play rje­še­nja u ope­ra­te­ra Ip­ko, ko­ji je u vlas­niš­tvu Te­le­ko­ma Slo­ve­ni­je, a dru­gi ve­li­ki po­sao do­bi­la je u na­ci­onal­nom ope­ra­te­ru ALBte­le­co­mu u Al­ba­ni­ji. Ta- bak do­da­je da su ima­li i pos­lo­va u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni te Tur­skoj. Do­da­je da se u ovoj go­di­ni pla­ni­ra­ju za­dr­ža­ti na pos­to­je­ćoj ra­zi­ni pri­ho­da, i to sa­mo za­to što su uz ši­re­nje ra­di­li i na vlas­ti­tu ra­zvo­ju. “Na­pra­vi­li smo sof­tve­re ko­ji se u te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skoj in­dus­tri­ji do­da­ju SAP bil­lin­gu, a ko­ji su nam već pos­ta­li no­vi ka­pi­tal­ni iz­voz­ni pro­izvo­di bez ko­jih bi se bi­lo te­ško no­si­ti s glo­bal­nom kon­ku­ren­ci­jom”, po­jaš­nja­va Ta­bak.

Tre­ća ve­li­ka naj­br­že­ras­tu­ća IT kom­pa­ni­ja u Hr­vat­skoj je la­bin­ska tvrt­ka spe­ci­ja­li­zi­ra­na za auto­ma­ti­za­ci­ju pos­tro­je­nja ko­ja ra­de pro­izvo­de od že­lje­za i če­li­ka Sys­tec Au­to­ma­ti­za­ci­ja. Pri­hod tvrt­ke u proš­loj go­di­ni sko­čio je za 101,7 pos­to, na 86,9 mi­li­ju­na ku­na, a do­bit joj je po­ras­la za 139,1 pos­to. Vla­di­mir Per­šić, član Upra­ve Sys­tec Auto­ma­ti­za­ci­je, po­jaš­nja­va da lanj­ski us­pjeh du­gu­ju kri­zi, ko­ja im je otvo­ri­la pri­li- Mla­den Ta­bak di­rek­tor Ver­sa ku da za­ra­de, i kva­li­tet­nim pri­pre­ma­ma.

Ta­li­ja­ni do­ni­je­li pos­lo­ve

“Ve­ćin­ski vlas­nik iz Ita­li­je, Da­ni­eli Au­to­ma­ti­on, do­nio nam je vi­še pos­la, jer su ne­ki ta­moš­nji ko­ope­ran­ti pres­ta­li s ra­dom, ali to ne bi­smo us­pje­li da se ni­smo pri­pre­mi­li – ima­ju 200 struč­nja­ka i do­bit ula­žu u ra­zvoj no­vog sof­tve­ra”, is­ti­če Per­šić. “Ne oče­ku­jem da će­mo ove go­di­ne po­no­vi­ti taj re­zul­tat, ne­go da će­mo ima­ti pad pri­ho­da od 10 pos­to.”

PIXSELL

Ivi­ca To­do­rić us­pješ­no ušao i u IT

sek­tor

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.