Ran , a ovo­ga pu­ta pred­stav­ljam o Car­pac c io ivin odol ko­je vo­de vrsn iz­a­greb ač­ki­ugos­ti­te lji

Poslovni Dnevnik - - IN&OUT -

Kad go­vo­ri­mo o za­gre­bač­kom “Vi­no­do­lu” An­dre­je i Dra­že­na Bo­ba­na u Tes­li­noj 10, mo­ra­mo se vra­ti­ti u pr­va de­set­lje­ća proš­log sto­lje­ća, ka­da je pros­tor današnjeg poz­na­tog res­to­ra­na bio u vlas­niš­tvu sli­ka­ri­ce, ba­ru­ni­ce Ve­re Ni­ko­lić, ko­ja je ov­dje zna­la okup­lja­ti svoj umjet­nič­ki krug i uz raz­go­vo­re o bo­ja­ma, svje­tlu i no­voj fi­gu­ra­ci­ji, po­gos­ti­ti svo­je uzva­ni­ke i po­ko­jim do­brim je­lom i vi­nom. A on­da, kon­cem tri­de­se­tih i po­čet­kom če­tr­de­se­tih go­di­na, u svo­je­vr­s­noj umjet­nič­koj ra­di­oni­ci u sre­di­štu Za­gre­ba, otvo­ren je “No­vi Vi­no­dol­ski”, na­zvan u čast obi­te­lji Ni­ko­lić, po­dri­je­tlom iz ovog po­vi­jes­nog gra­di­ća u Hr­vat­skom Pri­mor­ju. “Vi­no­dol” je preživio i II. svjet­ski rat, a 70-ih i 80-ih go­di­na proš­log sto­lje­ća, pod rav­na­njem slav­nog me­š­tra Tu­re­ka, da­nas vlas­ni­ka omi­lje­nog “Pur­ge­ra” do­se­gao je svo­je pre­drat­ne vr­hun­ce.

V RAćANJE STA­RE SLA­VE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.