Opatija ži­vi na sta­roj sla­vi i sve je jef­ti­ni­ja

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING - MARIJA CRNJAK

ITre­nu­ci ko­je pam­ti­te

Na­kon go­di­nu da­na is­tra­ži­va­nja po­ka­za­lo se da ne­kad mon­de­no lje­to­va­li­šte hit­no tre­ba pro­mje­nu imi­dža ko­ja bi bi­la pri­la­go­đe­na no­vim gos­ti­ma i tren­do­vi­ma na me­đu­na­rod­nom tr­ži­štu

ako je vo­le zbog lje­po­te gra­da, pre­kras­ne šet­ni­ce i bla­ge kli­me, gos­ti­ma Opa­ti­je sme­ta­ju štan­do­vi s jef­ti­nom ro­bom, lo­še pla­že, ne­dos­ta­tak za­bav­nih sa­dr­ža­ja i par­kir­nih mjes­ta, a ne­kad pres­tiž­na des­ti­na­ci­ja za gos­te dub­ljeg dže­pa da­nas je “umor­na” i tre­ba joj vr­lo zna­čaj­na pro­mje­na ra­zvoj­ne stra­te­gi­je i tak­ti­ke. Do tak­vih su ot­kri­ća doš­li čla­no­vi ti­ma ko­ji je u po­s­ljed­njih go­di­nu da­na ra­dio na osmiš­lja­va­nju no­vog bren­da za naj­ve­ću ho­tel­sku ku­ću u Opa­ti­ji, ali i na Kvar­ne­ru, Li­bur­nia Ri­vi­era Ho­te­le ko­ji od ovog tjed­na pos­lu­ju pod za­jed­nič­kim bren­dom Re­mi­sens. Brend “Re­mi­sens” no­sit će ho­te­li “Am­ba­sa­dor”, “Ad­mi­ral” i “Kris­tal” u Opa­ti­ji, ho­tel “Excel­si­or” u Lo­vra­nu, vil­le “Am­ba­sa­dor” u Opa­ti­ji te “Atlan­ta” i “El­za” u Lo­vra­nu kao i ho­tel “Ma­ri­na” u Moš­će­nič­koj Dra­gi. Ho­te­li će za­dr­ža­ti svo­je ime, a slo­gan no­vog bren­da je “Tre­nu­ci ko­je pam­ti­te”. Cilj uvo­đe­nja no­vog bren­da ko­je se ra­di pa­ra­lel­no s ula­ga­njem u ho­tel­ski har­dver (ukup­no 70 mi­li­ju­na ku­na u pla­nu), ka­ko je ka­zao pred­sjed­nik Upra­ve LRH Igor Še­ha­no­vić, pre­la­zak je s tr­ži­šta ni­že sred­nje kla­se na vi­šu sred­nju kla­su. Na me­đu­na­rod­no tu­ris­tič­ko tr­ži­šte Re­mi­sens će se uklju­či­ti 2013. go­di­ne, a re­bren­di­ra­nje je za LRH pro­ve­la agen­ci­ja Pa­ra­bu­re­au iz Za­gre­ba.

Marko Ba­us, di­rek­tor Pa­ra­bu­re­aua ka­že da je pro­ces re­re­bran­din­ga LRH bio iz­a­zov jer se ra­di o re­no­mi­ra­noj ho­tel­skoj kući ko­ja u svom sas­ta­vu ima naj­sta­ri­je ho­te­le na Ja­dra­nu po­put Kvar­ne­ra i Im­pe­ri­ala.

“Ti ho­te­li ima­ju svoj ka­rak­ter, svo­je uni­kat­ne pri­če i ar­hi­tek­tu­ru, a opa- tij­ska ri­vi­je­ra je mjes­to gdje je tu­ri­zam na Ja­dra­nu za­po­čeo pri­je go­to­vo 130 go­di­na. Sto­ga je s jed­ne stra­ne bio iz­a­zov za­dr­ža­ti duh Opa­ti­je i tra­di­ci­je ko­ja ov­dje pos­to­ji vi­še ne­go ig­dje drug­dje na Ja­dra­nu, a s dru­ge pri­la­go­di­ti iden­ti­tet no­vim gos­ti­ma i da­naš­njim tren­do­vi­ma na tr­ži­štu”, ka­že Ba­us.

Plem­s­tvo i ki­ne­ska ro­ba

Pod­lo­ga za iz­ra­du no­vog bren­da LRH bi­lo je is­tra­ži­va­nje sta­vo­va o Opa­ti­ji ko­je je za Pa­ra­bu­re­au pro­veo struč­njak za bren­di­ra­nje Sa­ša Bla­že­ko­vić. Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da na gra­du Opa­ti­ji ima još mno­go pos­la, bi­lo uvo­đe­njem no­vih sa­dr­ža­ja ili pak iz­ba­ci­va­njem onih ko­ji gos­te iri­ti­ra­ju već go­di­na­ma.

“Des­ti­na­ci­ja ko­ja je tra­di­ci­onal­no bi­lo pres­tiž­no lje­to­va­li­šte bo­ga­tih, plem­s­tva i film­skih zvi­jez­da da­nas na šet­ni­ci ima rin­gi­špi­le i šta­no­ve s ki­ne­skom ro­bom, oz­bi­ljan pro­blem par­kin­ga i ne­dos­ta­je joj sa­dr­ža­ja za no­ve gos­te. Opatija ži­vi na sta­roj sla­vi, bez do­bre po­zi­ci­je na da­naš­njem tu­ris­tič­kom tr­ži­štu. S ob­zi­rom na to da ho­te­li LRH ima­ju zna­ča­jan udjel u smje­štaj­nim ka­pa­ci­te­ti­ma, do­bar po­sao ko­ji ra­de mo­gao bi zna­čaj­no po­mo­ći des­ti­na­ci­ji, no za još bo­lji us­pjeh po­treb­no je ja­če po­ve­zi­va­nje svih su­di­oni­ka tu­ris­tič­ke po­nu­de, pr­vens­tve­no ja­či an­ga­žman lo­kal­nih vlas­ti”, ka­že Bla­že­ko­vić.

PXL

Opa­tij­ski gos­ti su lo­jal­ni gra­du, no va­lja pro­na­ći na­či­ne priv­la­če­nja no­vih tu­ris­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.