I u sri­je­du nas­ta­vi­la sa stag­na­ci­jom

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Stag­na­ci­ja je nas­ta­vi­la do­mi­ni­ra­ti tr­go­va­njem di­oni­ca­ma na do­ma­ćem tr­ži­štu ka­pi­ta­la. Di­onič­ki in­deks Za­gre­bač­ke bur­ze CROBEX u sri­je­du je za­bi­lje­žio nez­na­tan pad vri­jed­nos­ti od 0,01 pos­to. Za­klju­čen je na 1619,75 bo­do­va. “Blue chip” in­deks CROBEX10 pao je ne­što vi­ših 0,05 pos­to i za­us­ta­vio se na 880,84 bo­do­va. Ukup­no je na bur­zi pro­tr­go­va­no 27,8 mi­li­ju­na ku­na, a re­dov­ni pro­met iz­no­sio je sa­mo 5,5 mi­li­ju­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.