CSI na su­đe­nju po­drav­ka­ši­ma

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Pri­je su­đe­nja i u stan­ka­ma Vit­ko­vić je u tzv. so­bi za po­dr­šku, op­tu­že­nič­ki ‘ca­se me­na­džer’ je Šes­tak, ko­ji sve sni­ma i kas­ni­je us­po­re­đu­je za­pi­si­ni­ci­ma iz USKOK-a...

Već osmi dan Mi­ros­lav Vit­ko­vić, ključ­ni svje­dok u afe­ri Spi­ce, od­go­va­ra na pi­ta­nja na Žu­pa­nij­skom su­du u Za­gre­bu. Vit­ko­vić je na vru­ći sto­lac za­sjeo još 5. lip­nja, a te­ško je prog­no­zi­ra­ti kad će nje­go­vo svje­do­če­nje za­vr­ši­ti.

Su­đe­nje osmo­ri­ci - po­drav­ka­ši­ma i nji­ho­vim vanj­skim po­ma­ga­či­ma u ope­ra­ci­ji Spi­ce - odvi­ja se pr­va tri da­na u tjed­nu. Na­kon što je Vit­ko­vi­ća naj­pri­je is­pi­ti­va­la za­mje­ni­ca tu­ži­te­lja USKOK-a Ta­ma­ra Lap­toš (tri da­na), is­pi­ti­va­nje je nas­ta­vio An­te No­bi­lo, od­vjet­nik pr­vo­op­tu­že­no­ga Da­mi­ra Po­lan­če­ca (ta­ko­đer tri da­na), a u uto­rak je na red do­šao Kru­nos­lav Kun­štić, ko­ji bra­ni Dar­ka Ma­rin­ca. I još ni­je go­tov. Poz­na­va­te­lji­ma ra­ni­jih od­no­sa iz­me­đu glav­no­ga svje­do­ka i op­tu­že­nih at­mo­sfe­ra u sud­ni­ci i oko nje po­ma­lo na­li­ku­je film­skom sce­na­ri­ju. “Ni­kad nas ne bi pri­tvo­ri­li da Vit­ko­vić ni­je sve ono iz­re­kao na USKOK-u”, ka­že mi je­dan od osmo­ri­ce. “A pa­pi­ri? Trag Po­drav­ki­na nov­ca je ja­san...”, pi­tam ga. “Ni­šta USKOK ni­je imao bez Vit­ko­vi­ća”, od­go­va­ra. A Vit­ko­vić, ko­ji je pr­vi dan ušav­ši u sud­ni­cu us­pio po­gle­da­ti op­tu­že­ni­ke, sad vi­še to ne či­ni. Pri­je su­đe­nja i u stan­ka­ma on se na­la­zi u tzv. so­bi za po­dr­šku i ne­ma ni­kak­va kon­tak­ta s op­tu­že­ni­ci­ma. To su mu do­ju­če­raš­nji ko­le­ge, s ne­ki­ma je ve­zan kum­s­tvom, s ne­ki­ma je igrao no­go­met i sla­vio ro­đen­da­ne. Da se ni­je s Da­mi­rom Po­lan­če­com su­ko­bio zbog jed­no­ga no­go­me­ta­ša Sla­ven Be­lu­pa (što je i re­kao na su­du), pa ga je ovaj is­klju­čio iz taj­no­vi­te ope­ra­ci­je Spi­ce, pi­ta­nje je ka­kav bi da­nas bio ras­po­red sje­de­nja u sud­ni­ci. Osmor­ka pom­no pra­ti sva­ku Vit­ko­vi­će­vu ri­ječ. Tu i ta­mo se net­ko od ot­pu­že­ni­ka ne mo­že suz­dr­ža­ti i do­ba­ci Vit­ko­vi­ću komen­tar, na što od­mah re­agi­ra Siniša Ple­še, pred­sjed­nik sud­skog Vi­je­ća. Ple­še su­đe­nje vo­di stro­go, ali vr­lo ko­rek­t­no. Za raz­li­ku od ne­kih poz­na­tih su­da­ca, kod nje­ga ne­ma ni trun­ke te­atral­nos­ti.

Op­tu­že­nič­ka stra­na ima i tzv. ca­se me­na­dže­ra. To je, po­sve oče­ki­va­no, Zdrav­ko Šes­tak. On sni­ma sve što je iz­go­vo­re­no na ras­pra­vi, kas­ni­je to us­po­re­đu­je sa snim­ka­ma i za­pi­si­ni­ci­ma iz USKOK-a, ali i za­pis­ni­ci­ma sa ro­či­šta. Ne pro­mi­če mu ni­ti je­dan de­talj. Vit­ko­vić je 49. svje­dok, a sa­mo op­tuž­ba ih je pred­lo­ži­la 115. Obra­na ih ima tri­de­se­tak. Na sva­kom ro­či­štu (do­sad ih je bi­lo vi­še od 70) mo­ra­ju bi­ti svi op­tu­že­ni­ci i nji­ho­vi od­vjet­ni­ci, dak­le 16 oso­ba. Osim ako net­ko ne­ma os­no­va­nu is­pri­ku za ne­do­la­zak, ro­či­šte se od­ga­đa. A to se do­sad do­go­di­lo sa­mo dva pu­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.