Dr­ža­va je ma­će­ha vlas­ti­tom od­vjet­niš­tvu

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Zbog pre­ma­lih pri­ho­da Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo kre­nu­lo je u ma­sov­ne na­god­be s op­tu­že­ni­ci­ma, a po­ru­ka ko­ja se ti­me ša­lje ni­je oso­bi­ta

Na­po­kon nam je objaš­nje­no za­što se to­li­ko pu­no kri­mi­na­la­ca i da­lje slo­bod­no še­ta Hr­vat­skom, a oni ko­ji even­tu­al­no bu­du pro­ce­su­ira­ni obič­no se iz­vu­ku s uvjet­nim kaz­na­ma: Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo RH, doz­na­je­mo ovih da­na iz iz­vješ­ća ko­je je glav­ni dr­žav­ni od­vjet­nik Mla­den Ba­jić pri­pre­mio za Sa­bor, ne­ma do­volj­no nov­ca da bi sva­ki pos­tu­pak is­tje­ra­lo do kra­ja, a zbog manj­ka nov­ca ne­dos­ta­je im i opre­me i lju­di. Ov­las­ti do­bi­ve­ne no­vim Za­kon o kaz­ne­nom pos­tup­ku po­ve­ća­le su jaz iz­me­đu pri­ho­da i po­tre­ba DORH-a, ko­jem sa­da ne­dos­ta­je 161 dr­žav­ni od­vjet­nik i za­mje­nik. Na­vod­no ni svi Ba­ji­će­vi za­mje­ni­ci ne­ma­ju vlas­ti­ta ra­ču­na­la.

Za­hva­lju­ju­ći škr­ta­re­nju dr­ža­ve pre­ma vlas­ti­tom od­vjet­niš­tvu, pri­jes­tup­ni­ci vi­še ne mo­ra­ju pri­bje­ga­va­ti kla­sič­nim me­to­da­ma bje­ža­nja od prav­de kao što su od­la­zak iz zem­lje, kup­nja laž­nog iden­ti­te­ta, pri­jet­nja svje­do­ci­ma ili pot­kup­lji­va­nje su­da­ca. “Na­god­ba” je pos­ta­la ča­rob­na kom­bi­na­ci­ja sva­kog kri­mi­nal­ca želj­nog slo­bo­de, a ne sto­ji ga ni­šta. Po­ru­ka ko­ja se ša­lje ma­sov­nim na­god­ba­ma ni­je oso­bi­ta: ukra­de­te ne­ko­li­ko mi­li­ju­na, pri­mje­ri­ce, iz­vu­če­te ne­ki no­vac iz dr­žav­nog po­du­ze­ća i pros­li­je­di­te ga svom po­li­tič­kom men­to­ru, a on­da, umjes­to da vas spre­mi u za­tvor, su­dac ka­že: “Os­ta­je­te na slo­bo­di, pod uvje­tom da idu­ćih go­di­nu da­na ne po­no­vi­te is­ti pri­jes­tup”. Do­sad smo se ču­di­li ka­ko 1650 za­pos­le­ni­ka DORH-a us­pi­je­va ap­sor­bi­ra­ti de­set­ke ti­su­ća kaz­ne­nih pri­ja­va ko­je im sti­žu sva­ke go­di­ne. Ubu­du­će, do­dat­no će iz­gu­bi­ti ko­rak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.