Aus­tral­ski sud odo­brio otva­ra­nje naj­ve­ćeg bor­de­la u zem­lji

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Aus­tral­ski sud odo­brio je otva­ra­nje naj­ve­ćeg bor­de­la u zem­lji, što je do sa­da bi­lo za­bra­nje­no ne iz mo­ral­nih raz­lo­ga ne­go zbog stra­ha od kon­ku­ren­ci­je. Sti­let­to, smje­šten u Syd­neyu, mo­ći će udvos­tru­či­ti broj so­ba na 40, či­me će pos­ta­ti naj­ve­ći bor­del u Aus­tra­li­ji. Op­ćin­ske vlas­ti u ruj­nu su to za­bra­ni­le sma­tra­ju­ći da bi bor­del zbog svo­je ve­li­či­ne mo­gao ugu­ši­ti kon­ku­ren­ci­ju u tom sek­to­ru. Su­sje­di su stra­ho­va­li i zbog pro­ble­ma par­ki­ra­nja, noć­ne bu­ke i otva­ra­nja seks-sho­po­va.

“Mo­ral­ne pri­mjed­be ni­su pri­mje­re­ne”, objas­ni­la je sut­ki­nja Su­san O’Ne­ill.

Oba­vje­šta­va­mo či­ta­te­lje da zbog dr­žav­nog praz­ni­ka Da­na dr­žav­nos­ti u po­ne­dje­ljak 25. lip­nja Pos­lov­ni dnev­nik ni­je u pro­da­ji. Sto­ga će idu­ći broj New York Ti­me­sa za­jed­no s Pos­lov­nim dnev­ni­kom bi­ti u pro­da­ji 26. lip­nja u uto­rak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.