Polj­ski Al­ter­co: Do­la­zi­mo raz­go­va­ra­ti s Vla­dom o Ja­dra­nu

Već bi u je­sen mo­gli kre­nu­ti u pre­uzi­ma­nje crik­ve­nič­kog ho­te­li­je­ra u ste­ča­ju

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA CRNJAK marija.crnjak@pos­lov­ni.hr

PPLANIRAMO PODIGNUTI STANDARD HO­TE­LA, PO­tOM dOVeStI POz­NA­tOg OPeRAtORA te U HR­VAt­SKU dOVeStI tURISte Iz POLJSKe MI­NIS­TAR TU­RIZ­MA VELJKO OSTOJIć DO­BRO JE UPOZ­NAT S PLANOVIMA POLJAKA I NJI­HO­VU JE NAMJERU NA­VOD­NO SHVATIO VR­LO OZ­BILJ­NO

olj­ska kom­pa­ni­ja Al­ter­co gru­pa po sve­mu su­de­ći bit će no­vi vlas­nik crik­ve­nič­ke ho­tel­ske ku­će Ja­dran u ste­ča­ju. Bu­du­ći da su se za­huk­ta­li pre­go­vo­ri polj­skog inves­ti­to­ra s pred­stav­ni­ci­ma hr­vat­ske Vla­de te ban­ka­ma o re-eali­za­ci­ji investicije, obja­va oo pre­uzi­ma­nju mo­gla bi us­li­je­di-di­ti i pri­je je­se­ni. Ri­ječ je o kom-mpa­ni­ji us­mje­re­noj po­naj­pri­je­je na ne­kret­nin­ski biz­nis, ko­jaa sse u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na­in­na sve ja­če okre­će tu­riz­mu. U Al-AAlAl­ter­cu, ko­ji Ho­te­le Ja­dran obi­la-azi još od proš­le go­di­ne, po­t­vr-rdi­li su nam svoj ve­li­ki in­te­re­ses za pre­uzi­ma­nje Ja­dra­na, ka­oao i že­lju da u Crik­ve­ni­ci iz­gra­de­de snaž­nu tu­ris­tič­ku tvrt­ku.

“Tre­nut­no smo u na­pred-d noj fa­zi raz­go­vo­ra s mno­gim fi­nan­cij­skim inves­ti­to­ri­ma ve-eza­nim uz na­šu že­lju da pre­uz-zme­mo Ho­te­le Ja­dran i mo­ra­mo­mo ka­za­ti da su na­ši part­ne­ri vr­lo­lo za­in­te­re­si­ra­ni ući na hr­vat­sko­ko ho­tel­sko i tu­ris­tič­ko tr­ži­šte. Do-ogo­vo­ri­li smo i raz­go­vo­re s pred-dstav­ni­ci­ma hr­vat­ske Vla­de, ko­ji bi se tre­ba­li odr­ža­ti po­čet­kom sr­p­nja”, iz­vi­jes­tio nas je Ma­te­usz Ol­szak iz od­no­sa s jav­noš­ću Al­ter­ca.

Pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma, Al­ter­co u Ja­dran ka­ni ulo­ži­ti 80 mi­li­ju­na eura. Spre­man je i ot­ku­pi­ti tvrt­ki­na po­tra­ži­va­nja zbog ko­jih je Ja­dran i dos­pio u ste­čaj 2010. go­di­ne. Vi­si­na po­tra­ži­va­nja, ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, bit će sva­ka­ko jed­na od te­ma o ko­joj će po­čet­kom sr­p­nja inves­ti­tor raz­go­va­ra­ti s pred­stav­ni­ci­ma Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja. Na­ime, ka­ko bi se de­fi­ni­ra­li uvje­ti pre­uzi­ma­nja i bu­du­ći vlas­nič­ki od­no­si u Ja­dra­nu, po­treb­no je vi­dje­ti pos­to­ji li mo­guć­nost da dr­ža­va kao naj­ve­ći vje­rov­nik tvrt­ke even­tu­al­no za­dr­ži ma­njin­ski vlas­nič­ki udio u za­mje­nu za dio vlas­ti­tih po­tra­ži­va­nja od 300 mi­li­ju­na ku­na. Pre­tva­ra­nje ukup­nih po­tra­ži­va­nja tvrt­ke od 500 mi­li­ju­na ku­na u vlas­nič­ke udje­le te po­tom pro­da­ja tvrt­ke ne­kom od inves­ti­to­ra bio je plan s ko­jim se u si­ječ­nju usu­gla­si­la Vla­da, Grad Crik­ve­ni­ca te dio rad­ni­ka, a u “de­al” su tre­ba­le ući i ban­ke te osi­gu­ra­va­te­lji.

Iako je još suz­dr­žan u iz­ja- va­ma­va­ma i prog­no­za­ma even­tu­ale­ven­tu­al­ne bu­du­će tran­sak­ci­je, mi­nis­tar tu­riz­ma Veljko Ostojić do­bro je upoz­nat s planovima Poljaka i nji­ho­vu je namjeru na­vod­no shvatio vr­lo oz­bilj­no jer je ri­ječ o tvrt­ki ko­ja se na do­mi­cil­nom tr­ži­štu do­sad po­ka­za­la kao sta­bi­lan ula­gač s vi­zi­jom bu­du­ćeg ra­zvo­ja.

Tvrt­ka ko­ja je os­no­va­na 2002. os­tva­ri­va­la je rast do 2009., go­di­ne kri­ze, u ko­joj je za­bi­lje­ži­la i ma­li gu­bi­tak, no po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne pos­lo­va­la je s do­bi­ti. U pr­vom tro­mje­se­čju ove go­di­ne Al­ter­co je imao pri­hod od 10,8 mi­li­ju­na eura, što je oko 20 pos­to vi­še ne­go u is­tom raz­dob­lju la­ni­la­ni, uz ddo­bit­bi odd 11,5 5 mi­li­ju­na eura. Iako ve­ći­nu por­t­fe­lja Al­ter­co gru­pe či­ni ne­kret­nin­ski biz­nis, sve vi­še ras­te onaj u tu­ris­tič­kom sek­to­ru, u pr­vo­me re­du u ho­tel­skom i na­utič­kom sek­to­ru. Naj­ve­ća Al­ter­co­va investicija iz­grad­nja je ma­ri­ne i re­sor­ta u Sztynor­tu, naj­ve­ćoj polj­skoj tu­ris­tič­koj lu­ci.

Me­đu naj­važ­ni­jim kri­te­ri­ji­ma u bu­du­ćoj pri­va­ti­za­ci­ji tu­ris­tič­kih obje­ka­ta u Hr­vat­skoj (pa i spa­ša­va­nju onih u ste­ča­ju) jam­s­tvo je inves­ti­to­ra da će nas­ta­vi­ti tu­ris­tič­ko pos­lo­va­nje, a Al­ter­co je u to­me vr­lo od­lu­čan.

“Planiramo podignuti standard ho­te­la, po­tom dovesti po- zna­to­ga hho­tel­skogl k operatora te u su­rad­nji s naj­ve­ćim polj­skim tu­ro­pe­ra­to­rom u Hr­vat­sku dovesti turiste iz Poljske”, po­jaš­nja­va na naš upit Ma­te­usz Ol­szak.

Crik­ve­nič­ki Ja­dran ras­po­la­že sa 2,5 ti­su­će kre­ve­ta u osam ho­te­la i jed­nom tu­ris­tič­kom na­se­lju te 1,6 ti­su­ća smje­štaj­nih je­di­ni­ca u kam­po­vi­ma, no sa­mo dva ho­te­la, ho­tel Ka­štel i Es­pla­na­de, ima­ju tri zvjez­di­ce, a sve os­ta­lo za­do­vo­lja­va ka­te­go­ri­ju dvi­je zvjez­di­ce. Cilj polj­skog inves­ti­to­ra je dovesti tvrt­ku na čvr­ste tri (do če­ti­ri) zvjez­di­ce. Za­sad ni­je poz­na­to ho­će li no­vi vlas­nik za­dr­ža­ti sve objek­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.