Ipak vlak Sa­ra­je­vo – Plo­če?

Že­ljez­ni­ce Hr­vat­ske i FBIH po­ku­šat će ri­je­ši­ti pro­blem uki­da­nja li­ni­ja

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - DAR­KO BIČAK

Pre­go­vo­ri Že­ljez­ni­ce FBiH i Hr­vat­ske po­ku­šat će ri­je­ši­ti pro­blem uki­da­nja li­ni­ja

SDi­plo­mat­ska ini­ci­ja­ti­va

Fe­de­ral­ne že­ljez­ni­ce že­le da u HŽ-u ipak odus­ta­nu od uki­da­nja svih 46 naj­av­lje­nih me­đu­na­rod­nih vla­ko­va

ara­je­vo i Plo­če ipak će že­ljez­ni­com po­ve­zi­va­ti Kon­ča­rov ni­sko­pod­ni vlak, doz­na­je se u Sa­ra­je­vu. Na­ime, iz Že­ljez­ni­ca Fe­de­ra­ci­je Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne (ŽFBiH) ju­čer su naj­a­vi­li da će se da­nas u Za­gre­bu nas­ta­vi­ti pre­go­vo­ri o mo­guć­nos­ti nas­tav­ka že­ljez­nič­ke li­ni­je od Sa­ra­je­va do Plo­ča. Pred­stav­ni­ci Hr­vat­skih že­ljez­ni­ca i Že­ljez­ni­ca Fe­de­ra­ci­je Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne sas­tat će se na ini­ci­ja­ti­vu i uz po­sre­do­va­nje hr­vat­skog ve­le­pos­lans­tva u BiH, obja­vi­li su iz Sa­ra­je­va. Zbog Da­na dr­žav­nos­ti i ne­rad­nog da­na u po­ne­dje­ljak ti­je­kom ju­če­raš­njeg da­na ni­je bi­lo mo­gu­će do­bi­ti komen­tar nad­lež­nih iz HŽ-a je li mo­gu­ća pro­mje­na nji­ho­ve od­lu­ke o uki­da­nju 46 me­đu­na­rod- nih vla­ko­va ko­ji pro­la­ze kroz Hr­vat­sku. Že­ljez­ni­ce FBiH pla­ni­ra­le su hr­vat­ski ni­sko­pod­ni vlak, ko­ji je pr­vu pro­mo­tiv­nu vož­nju imao 13. lip­nja, uvr­sti­ti u voz­ni red već ovog lje­ta, a on je za po­če­tak tre­bao po­ve­zi­va­ti Sa­ra­je­vo i Plo­če.

Za to, me­đu­tim, još ni­su pri­bav­lje­ne po­treb­ne do­zvo­le pa će sas­ta­nak u Za­gre­bu bi­ti po­sve­ćen pri­je sve­ga rje­ša­va­nju tog pro­ble­ma, no raz­go­va­rat će se i o dru­gim pi­ta­nji­ma po­ve­za­nim s me­đu­na­rod­nom že­ljez­nič­kom li­ni­jom. Spor­na di­oni­ca pru­ge na ovoj li­ni­ji je Čap­lji­na – Plo­če, du­ga sve­ga 22 ki­lo­me­tra.

Ne­pro­fi­ta­bil­ne pru­ge

Hr­vat­ske že­ljez­ni­ce su zbog ne­ren­ta­bil­nos­ti od­lu­či­le uki­nu­ti 46 od ukup­no 56 me­đu­na­rod­nih vla­ko­va ko­ji pro­la­ze Hr­vat­skom. Od to­ga njih osam po­ve­zu­je na­šu zem­lju i BiH, a njih de­set Hr­vat­sku i Sr­bi­ju. U HŽ-u su iz­ra­ču­na­li da na pro­sječ­nom vla­ku u me­đu­na­rod­nom pri­je­vo­zu gu­be go­diš­nje od 130.000 do 240.000 eura. Proš­le je go­di­ne na tim li­ni­ja­ma za­bi­lje­žen gu­bi­tak od 5,14 mi­li­ju­na eura.

Na po­tez Hr­vat­skih že­ljez­ni­ca ne­ga­tiv­no su re­agi­ra­la su­sjed­na že­ljez­nič­ka po­du­ze­ća u Slo­ve­ni­ji, BiH i Sr­bi­ji, iz ko­jih po­ru­ču­ju da ih Hr­vat­ska ne­ma pra­vo do­vo­di­ti u iz­o­la­ci­ju. U HŽ-u su naj­a­vi­li da će odr­ža­va­ti me­đu­na­rod­ne vla­ko­ve ko­ji ima­ju eko­nom­sku ra­ču­ni­cu, i to pre­ma Be­ogra­du i Sa­ra­je­vu.

No os­tav­ljen je pros­tor da se pra­ti si­tu­aci­ja i s vre­me­nom na­pra­ve do­dat­ne re­duk­ci­je ne­ren­ta­bil­nih li­ni­ja.

Pixsell

O sud­bi­ni Kon­ča­ro­va vla­ka na li­ni­ji Sa­ra­je­vo – Plo­če ras­prav­ljat će se da­nas u Za­gre­bu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.