Iako im tvrt­ke ne spu­šta­ju ci­je­nu, re­vi­zo­ri ra­de u po­la ci­je­ne

ČEŠ­LJA­JU JEF­TI­NO Re­vi­zo­ri upo­zo­ra­va­ju na dam­ping, ko­ji omo­gu­ću­je Za­kon o jav­noj na­ba­vi

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SU­ZA­NA VAROŠANEC su­za­na.va­ro­sa­nec@pos­lov­ni.hr

Češ­lja­ju jef­ti­no Re­vi­zo­ri upo­zo­ra­va­ju na dam­ping, ko­ji omo­gu­ću­je Za­kon o jav­noj na­ba­vi

pra­va Auto­ces­te Ri­je­kaZa­greb (ARZ) pro­ci­je­ni­la je da vri­jed­nost re­vi­zi­je nje­zi­nih fi­nan­cij­skih iz­vješ­ća za pos­lo­va­nje u ovoj go­di­ni iz­no­si 250.000 ku­na, is­to kao i la­ni. Is­tu kom­pa­ni­ju re­vi­zi­ja je po­s­ljed­njih go­di­na sta­ja­la 30ak pos­to jef­ti­ni­je.

Potvrda je to, sma­tra­ju ne­ki, da kom­pa­ni­je ne­volj­ko oba­ra­ju ci­je­nu pos­la re­vi­zo­ra. Miš­lje­nje re­vi­zo­ra i te ka­ko im je važ­no, naj­vi­še zbog po­vje­re­nja ba­na­ka i os­ta­lih ko­ris­ni­ka re­vi­di­ra­nih fi­nan­cij­skih iz­vješ­ća.

S dru­ge stra­ne, od po­čet­ka kri­ze re­vi­zor­ske su nak­na­de prak­tič­ki pre­po­lov­lje­ne. Rje­ša­va­nje tog pi­ta­nja pos­ta­lo je go­ru­će, sma­tra Hr­vat­ska re­vi­zor­ska ko­mo­ra, ko­ja će, doz­na­je­mo, ove go­di­ne do­ni­je­ti ta­rif­na pra­vi­la.

Po­što je kom­pa­nij­ska procjena u jav­noj na­ba­vi važ­na kao re­fe­rent­na vri­jed­nost za po­nu­di­te­lje, pri­mjer Auto­ces­te Ri­je­ka-Za­greb mo­že bi­ti in­di­ka­ti­van, to vi­še što vje­ro­jat­no ni­je usam­ljen.

Re­vi­zo­ri ARZ-a

Re­vi­zo­ri naj­av­lju­ju ut­vr­đi­va­nje mi­ni­mal­ne nak­na­de pre­ma du­lji­ni pos­la i ve­li­či­ni tvrt­ke

UARZ-ov re­vi­zor, ka­ko la­ni, ta­ko i prek­la­ni, svoj je po­sao oba­vio po znat­no ni­žoj ci­je­ni. Na­ime, proš­le je go­di­ne na ARZo­vu na­tje­ča­ju za na­ba­vu is­te in­te­lek­tu­al­ne us­lu­ge po­bi­je­dio Er­ste&Yo­ung d.o.o. Za­greb. Za re­vi­zi­ju iz­vješ­ća u 2011. ta­ko je sklop­ljen ugo­vor na iz­nos od 184 ti­su­će ku­na. U 2010. go­di­ni ugo­vor je sklop­ljen s BDOom Cro­atia, a nak­na­da je iz­no­si­la 170 ti­su­ća ku­na.

Za ak­tu­al­ni ten­der Au­to­ces­ta Ri­je­ka-Za­greb pri­kup­lja po­nu­de još ne­ko­li­ko da­na, a kri­te­rij je naj­ni­ža ci­je­na. Ka­ko je po­sao pro­ci­je­ni­la na is­tih 250 ti­su­ća ku­na, a to je za tre­ći­nu vi­še od ci­je­ne os­tva­re­ne po-

sljed­njim nad­me­ta­njem u jav­noj na­ba­vi, pi­ta­nje je što je ru­ko­vo­di­lo kom­pa­ni­ju da os­ta­ne pri sta­roj pro­cje­ni ko­ju je tr­ži­šte na svoj na­čin već dvi­je go­di­ne de­man­ti­ra­lo.

Od­go­vor ko­ji smo do­bi­li iz ARZ-a po­ka­zu­je da prak­tič­ki ni­kak­vu važ­nost ne­ma ci­je­na iz po­nu­de ko­ja je u proš­lo­go­diš­njem pos­tup­ku jav­ne na­ba­ve bi­la pri­hva­će­na jer je naj­po­volj­ni­ja ne­go su ključ­ni ve­li­či­na druš­tva či­je fi­nan­cij­ske iz­vje­šta­je tre­ba re­vi­di­ra­ti i op­seg re­vi­zor­skog pos­la.

“Pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost jav­ne na­ba­ve od 250 ti­su­ća ku­na pro­iz­la­zi iz pro­cje­ne ve­li­či­ne na­šeg druš­tva, od­nos­no pre­dvi­di­va op­se­ga re­vi­zij­skog pos­la ko­ji pro­iz­la­zi iz obi­ma sta­va­ka ko­je su pred­met re­vi­di­ra­nja”, sto­ji u od­go­vo­ru.

Jef­ti­ni, a oš­tri

Au­to­ces­ta Ri­je­ka-Za­greb pla­ća po­s­ljed­nih go­di­na sve ni­žu re­vi­zij­sku nak­na­du, što svje­do­či o ve­li­koj tr­žiš­noj utak­mi­ci me­đu re­vi­zo­ri­ma.

Re­do­vi­to to is­pad­ne znat­no ni­že u od­no­su na kom­pa­nij­sku pro­cje­nu. Ka­ko su s raz­li­či­tim re­vi­zo­ri­ma po pra­vi­li­ma jav­ne na­ba­ve na kon­cu i pot­pi­sa­ni ugovori po znat­no ni­žim ci­je­na­ma od pro­ci­je­nje­ne, sa za­ni­ma­njem se pra­ti što će do­ni­je­ti ak­tu­al­ni ten­der. Iz po­da­ta­ka ko­je smo do­bi­li ra­zvid­no je da je ARZ vri­jed­nost re­vi­zij­skih us­lu­ga u 2009. pro­ci­je­nio na 400 ti­su­ća ku­na, u 2010. na 280 ti­su­ća, a 2011. i 2012. go­di­ne na 250 ti­su­ća. Pri­tom se ugo­vo­re­na us­lu­ga na te­me­lju naj­bo­lje po­nu­de ipak znat­no raz­li­ko­va­la. ARZ je 2009. imao naj­po­volj­ni­ju po­nu­du od tvrt­ke BDO Re­vi­zi­ja Za­greb d.o.o. te je za re­vi­zi­ju ta­da pla­tio 278 ti­su­ća ku­na nak­na­de. U 2010. ugo­vor je sklop­ljen s BDO-om Cro­atia, ali je nak­na­da bi­la za čak sto ti­su­ća ni­ža. Za­nim­lji­vo je da je taj od ARZ-a naj­sla­bi­je pla­će­ni re­vi­zor pr­vi upo­zo­rio na ve­li­ke pro­ble­me kom­pa­ni­je u ser­vi­si­ra­nju obve­za: u 2012. dos­pi­je­va 634 mi­li­ju­na ku­na kre­di­ta, u 2012. još 2,5 mi­li­jar­di ku­na, re­kao je re­vi­zor uz tvrd­nju da zbog pos­lov­nih gu-

Za 30 pos­to pa­da ci­je­na kriv­ci su unu­tar re­vi­zij­ske pro­fe­si­je

Z. Ba­len Re­vi­zor­ska ko­mo­ra

bi­ta­ka tvrt­ka ne­će mo­ći is­pu­ni­ti obve­ze bez po­mo­ći vlas­ni­ka, što zna­či u ovom slu­ča­ju obve­zu dr­ža­ve. S ob­zi­rom na to da je Er­ste&Yo­ung d.o.o. Za­greb re­vi­zor­ski po­sao la­ni oba­vio za 184 ti­su­će ku­na, to po­ka­zu­je da se ci­je­na pri­lič­no spus­ti­la.

Stru­ka za pro­mje­ne

Pred­sjed­nik Hr­vat­ske re­vi­zor­ske ko­mo­re Zden­ko Ba­len tvr­di da je od po­čet­ka kri­ze za­bi­lje­žen pad nak­na­da za re­vi­zi­ju i do 50 pos­to. Objas­niv­ši da je to re­zul­tat op­će kri­ze, upo­zo­rio je i na to da zbog kri­ze do­la­zi i do ne­lo­jal­ne kon­ku­ren­ci­je, pa i dam­pin­ške bor­be me­đu re­vi­zor­skim tvrt­ka­ma. Ba­len sma­tra da je je­dan od glav­nih kri­va­ca Za­kon o jav­noj na­ba­vi.

“Na­tje­ča­ji pri­si­lja­va­ju re­vi­zor­ske tvr­ke da nu­de sve ni­že ci­je­ne, a rješenje je da se u za­ko­nu kod te us­lu­ge kao kri­te­rij de­fi­ni­ra eko­nom­ski naj­po­volj­ni­ja po­nu­da, što je kom­bi­na­ci­ja ci­je­ne i teh­nič­kih uvje­ta”, ka­že Ba­len.

Za 30 pos­to pa­da ci­je­na, sma­tra Ba­len, kriv­ci su unu­tar re­vi­zij­ske pro­fe­si­je. Služ­bi nad­zo­ra Ko­mo­re sti­žu pri­ja­ve za dam­ping i tak­ve će slu­ča­je­ve is­tra­ži­ti i sank­ci­oni­ra­ti, što će u ko­nač­ni­ci, ka­da se dam­ping ut­vr­di, re­zul­ti­ra­ti ste­gov­nim pos­tup­kom. Ko­mo­ra će do­ni­je­ti pra­vi­la ko­ji­ma će u obav­lja­nju re­vi­zi­je ma­log, sred­nje ve­li­kog i ve­li­kog tr­go­vač­kog druš­tva ut­vr­di­ti mi­ni­mum vre­men­skog an­ga­žma­na struč­nog osob­lja, te će iz to­ga pro­iza­ći ko­ja bi tre­ba­la bi­ti pro­ji­ci­ra­na mi­ni­mal­na nak­na­da za obav­lja­nje re­vi­zi­je. “Cilj nam je ra­zvi­ti stru­ku i kroz ta pra­vi­la. Na to nas tje­ra­ju na­za­do­va­nje fi­nan­cij­skog po­lo­ža­ja i ma­te­ri­ja­lo-fi­nan­cij­ski pro­ble­mi ko­ji su se po­ja­vi­li. Ne­ovis­nost re­vi­zo­ra pos­ta­je upit­na ako je ugro­že­na nje­go­va fi­nan­cij­ska sta­bil­nost.

Re­vi­zo­ri ni­su bo­ga­ti, oni se ubra­ja­ju u krug ni­že gra­ni­ce sre­djeg slo­ja”, na­vo­di pred­sjed­nik Hr­vat­ske re­vi­zor­ske ko­mo­re ko­ji zbog op­ćeg gos­po­dar­skog in­te­re­sa po­kre­će i ini­ci­ja­ti­vu pro­tiv sma­nji­va­nja bro­ja obvez­ni­ka re­vi­zi­je na­kon ula­ska RH u EU.

Fo­to­lia

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.