Ba­na­na naj­pro­da­va­ni­ji pro­izvod u Kon­zu­mu

Go­diš­nje se uve­ze 48.000 to­na ba­na­na, naj­vi­še Agro­kor

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DANIJELA JOZIĆ/VLM

Ti­je­kom 2011. go­di­ne je pre­ma po­da­ci­ma Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku u Hr­vat­sku uve­ze­no vi­še od 48.000 to­na ba­na­na, što je u fi­nan­cij­skoj vri­jed­nos­ti vi­še od 38,7 mi­li­ju­na do­la­ra. Naj­ve­ći uvoz­nik ba­na­na je tr­go­vač­ki la­nac Kon­zum u vlas­niš­tvu kon­cer­na Agro­kor, što i ne ču­di s ob­zi­rom na nje­go­vu ve­li­či­nu. Za­nim­ljiv je i po­da­tak da je upra­vo ba­na­na već niz go­di­na naj­pro­da- va­ni­ji pro­izvod u Kon­zu­mu. Iz Agro­ko­ra smo do­bi­li po­da­tak da je Kon­zum la­ni uve­zao 18.000 to­na ba­na­na. Pos­lov­ni dnev­nik je do­bio i in­for­ma­ci­ju da Agro­kor ima za­jed­nič­ku tvrt­ku sa sr­p­skim Del­ta hol­din­gom upra­vo za uvoz ba­na­na u re­gi­ju, no u kon­cer­nu su nam to de­man­ti­ra­li. Po­t­vr­đe­no je da je o to­me bi­lo raz­go­vo­ra iz­me­đu Ide­je i Del­ta Maxi­ja u Sr­bi­ji, no su­rad­nja ni­je re­ali­zi­ra­na. U Del­ta hol­din­gu su nam pak rek­li da su “Agro­kor i Maxi ima­li is­tog do­bav­lja­ča za uvoz ba­na­na jer su ta­ko do­bi­va­li po­volj- ni­je uvje­te kup­nje, ali ni­je pos­ta­ja­la za­jed­nič­ka fir­ma”. Da­nas, kao što je poz­na­to, Del­ta Maxi ima no­vog vlas­ni­ka – bel­gij­sku Del­ha­ize gru­pu. Pre­ma po­da­ci­ma ko­je smo do­bi­li iz Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re (HGK), na po­pi­su uvoz­ni­ka ba­na­na na­la­ze se 33 tvrt­ke. Na­kon Kon­zu­ma tu su tvrt­ke Pa­ci­fic Fru­it, Go­mo­la­va, Sa­mek, Fri­go Bon­sai, Tut­ti Frut­ti, Se­to­via vo­će i Vi­ve­ra. Na de­ve­to­me mjes­tu uvoz­ni­ka ba­na­na na­la­zi se ri­ječ­ki la­nac Plo­di­ne, a de­se­tu po­zi­ci­ju dr­ži KukA­dri­atic.

Fo­to­lia

Uku­pan uvoz ba­na­na la­ni 39 mi­li­ju­na do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.