Mi­la­no­vić: Iz­go­vo­ra vi­še ne­ma Jo­si­po­vić: Ne ide da­lje bez ulaganja

N a sve­ča­noj sjed­ni­ci Vla­de o iz­la­sku iz eko­nom­ske kri­ze

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ne­ma­mo ni pra­va ni vre­me­na da ne od­lu­ču­je­mo, stra­hu­ju­ći od po­greš­ne od­lu­ke, po­ru­čio je mi­nis­tri­ma pred­sjed­nik dr­ža­ve

Za­hva­liv­ši bra­ni­te­lji­ma ko­ji su “za ovo što da­nas ima­mo” da­li ži­vo­te i zdrav­lje, pre­mi­jer Zo­ran Mi­la­no­vić ju­čer je po­ru­čio ka­ko u kri­zi mo­ra­mo iz­vu­ći mak­si­mum iz se­be.

“Iz­go­vo­ra vi­še ne­ma. Tu smo sa­da, u pros­to­ru i vre­me­nu ko­ji nam omo­gu­ća­va­ju da iz se­be iz­vu­če­mo mak­si­mum i da bu­de­mo sa­mi gos­po­da­ri svo­je sud­bi­ne, svog us­pje­ha i, ne dao Bog, ne­us­pje­ha”, re­kao je pre­mi­jer na sve­ča­noj sjed­ni­ci Vla­de u po­vo­du Da­na dr­žav­nos­ti i 21. go­diš­nji­ce sa­mos­tal­nos­ti, na ko­joj je su­dje­lo­vao i pred­sjed­nik Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske Ivo Jo­si­po­vić te iz­as­la­nik pred­sjed­ni­ka Hr­vat­skog sa­bo­ra Jo­sip Le­ko.

Jo­si­po­vić je Mi­la­no­vi­će­vu Vla­du po­zvao da te­ške od­lu­ke do­no­si bez stra­ha.

“Ne­ma­mo ni pra­va ni vre­me­na da ne od­lu­ču­je­mo, stra­hu­ju­ći od po­greš­ne od­lu­ke. Od­lu­ke na svim ra­zi­na­ma vlas­ti mo­ra­ju se do­no­si­ti br­zo i us­kla­đe­no s jed­nim ci­ljem - opo­rav­kom gos­po­dar­stva i otva­ra­njem rad­nih mjes­ta”, re­kao je Jo­si­po­vić, na­gla­siv­ši da ra­zvoj ni­je stvar jed­no­ga man­da­ta “i ni­je ga mo­gu­će po­kre­nu­ti bez du­go­roč­ne sta­bil­nos­ti ili ba­rem iz­vjes­nos­ti da će se pro­jek­ti nas­ta­vi­ti bez ob­zi­ra tko je na vlas­ti ili u opor­bi.”

“Iz sa­daš­nje si­tu­aci­je”, do­dao je, “te­ško se mo­že­mo iz­vu­ći bez investicija i ra­zu­mi­je­va­nja na­ših part­ne­ra u svi­je­tu, a oni, kao i hr­vat­ski gra­đa­ni, že­le da de­fi­ni­ra­mo stra­te­gi­ju za ovo i idu­će de­set­lje­će, odre­di­mo ci­lje­ve i osi­gu­ra­mo sta­bil­nost.”

PXL

Pred­sjed­ni­ci dr­ža­ve i Vla­de, Ivo Jo­si­po­vić i Zo­ran Mi­la­no­vić, tra­že kon­sen­zus oko pi­ta­nja ra­zvo­ja Hr­vat­ske

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.