Obja­vi­li vi­de­os­pot o pos­lu u ko­ji su ‘za­griz­li’

Vla­da po­bro­ji­la ko­li­ko je do­sad do­ni­je­la aka­ta i uve­la pro­mje­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ima­mo jas­nu vi­zi­ju ure­đe­ne zem­lje, za­griz­li smo du­bo­ko u go­lem po­sao, po­ru­čio je pre­mi­jer Zo­ran Mi­la­no­vić u pro­mo­tiv­nom vi­de­os­po­tu, ko­jim je Vla­da po­dvuk­la cr­tu pod pr­vih šest mje­se­ci man­da­ta.

Odr­ža­la je, na­bra­ja, 33 sjed­ni­ce i do­ni­je­la 1584 aka­ta, a Sa­bor je po­du­pro 55 za­kon­skih pri­jed­lo­ga. Pro­ve­li su po­rez­nu re­for­mu mi­je­nja­ju­ći op­ću sto­pu PDV-a i porez na do­ho­dak, sma­njen

Pro­ra­čun je sma­njen, a Pri­ho­di po­već ani z a 1,9 mi­li­jar­di ku­na

je pro­ra­čun, ti­me i za­du­že­nje, a pri­ho­di su po­ve­ća­ni za 1,9 mi­li­jar­di ku­na. Sma­nje­ni su do­pri­no­si, do­ne­sen ak­cij­ski plan za sma­nje­nje lis­ti če­ka­nja u bol­ni­ca­ma, po­ve­ća­ne mi­ro­vi­ne i mi­ni­mal­ne pla­će. Obje­di­nje­ni su, na­vo­di se, u katalog svi inves­ti­cij­ski pro­jek­ti u ener­ge­ti­ci, tu­riz­mu i in­fras­truk­tu­ri i po­če­la je pri­pre­ma kao pr­va fa­za re­ali­za­ci­je. Is­pla­će­ni su du­go­vi po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma pri­je ro­ka, a 376 mi­li­ju­na ku­na osi­gu­ra- no je za po­du­zet­niš­tvo. Pla­ni­ra se uvo­đe­nje os­ni­va­nja jed­nos­tav­nog doo-a s tek 10 ku­na te­melj­no­ga ka­pi­ta­la i tro­škom od 750 ku­na. Na­por se ula­že i u po­bolj­ša­nje na­pla­te du­ga, iz­mje­ne ovr­š­nog sus­ta­va, mla­di­ma je omo­gu­će­no stje­ca­nje rad­nog is­kus­tva, a u pri­pre­mi je i od­lu­ka o bes­plat­nom stu­di­ju re­dov­nim stu­den­ti­ma. Kao us­pjeh u pr­vih po­la go­di­ne Vla­da is­ti­če i us­pješ­no pro­ve­den re­fe­ren­dum o ula­sku u EU.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.