Umi­rov­lje­ni­ci kri­ti­zi­ra­ju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb Blok Umi­rov­lje­ni­ci za­jed­no, os­vr­ću­ći se na vi­deo iz Ban­skih dvo­ra, tvr­di da Vla­da u šest mje­se­ci ni­je na­pra­vi­la ni­šta. Ma­njim dr­žav­nim pro­ra­ču­nom, ka­žu, nit­ko u svi­je­tu se ne hva­li jer je to priz­na­nje da gos­po­dar­stvo stag­ni­ra, a po­bolj­ša­no pu­nje­nje pro­ra­ču­na znak je da se nes­po­sob­nos­ti na­dok­na­đu­ju po­ve­ća­nim po­re­zi­ma. U pri­op­će­nju na­vo­de i da su po­ve­ća­va­njem ci­je­na stru­je, vo­de i pli­na osjet­no uma­nje­ne mi­ro­vi­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.