Bo­za­nić pro­tiv vla­da­ju­ćih

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb Nad­bi­skup za­gre­bač­ki kar­di­nal Jo­sip Bo­za­nić re­kao je ju­čer na mi­si da ni­je rav­no­du­šan gle­da­ju­ći ka­ko se u Hr­vat­skoj za­di­re u te­me­lje ljud­sko­ga pos­to­ja­nja. “Ov­dje gdje se zid ap­si­de cr­k­ve go­to­vo os­la­nja na zi­do­ve Sa­bo­ra, pi­ta­mo se: či­me su vo­đe­ni do­no­si­te­lji za­ko­na, mis­le li oni na to da se sva­ki za­kon odra­ža­va na druš­tve­ni ži­vot”, upi­tao se u ho­mi­li­ji u cr­k­vi sve­tog Mar­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.