Is­pla­ta pla­ća pre­ko re­gis­tra 2013.

Pr­ve stvar­ne is­pla­te pla­ća pre­ko Fi­ne za dva mi­nis­tar­stva na je­sen

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA BRNIĆ

VU Ba­uko­vu mi­nis­tar­stvu ka­žu da je ra­zvoj sus­ta­va obra­ču­na pla­ća za 2200 ins­ti­tu­ci­ja vr­lo zah­tje­van i pro­vo­dit će se u fa­za­ma

iše od dva mje­se­ca proš­lo je od smi­ri­va­nja tr­za­vi­ca iz­me­đu mi­nis­tra upra­ve Ar­se­na Ba­uka i Fi­nan­cij­ske agen­ci­je (Fi­na) oko us­pos­ta­ve cen­tra­li­zi­ra­no­ga obra­ču­na pla­ća na te­me­lju re­gis­tra svih za­pos­le­nih u dr­žav­noj upra­vi, no taj sus­tav još ni­je za­ži­vio. Fi­ni je Vla­da u trav­nju na­lo­ži­la i us­kra­ći­va­nje sred­sta­va za odr­ža­va­nje re­gis­tra dok ne poč­ne s is­pla­tom pla­ća, i to za po­če­tak mi­nis­tar­stvi­ma fi­nan­ci­ja i upra­ve.

Na upit ka­ko se ra­zvi­ja taj pro­jekt i u Fi­ni i i Mi­nis­tar­stvu upra­ve od­go­va­ra­ju da se “ak­tiv­nos­ti na tom pro­jek­tu odvi­ja­ju pre­ma pla­nu”. U Fi­ni na­vo­de da to uklju­ču­je pri­prem­nu fa­zu, od do­ku­men­ta­ci­je za po­kre­ta­nje pro­jek­ta i us­pos­ta­ve in­ter­ne pro­jek­t­ne or­ga­ni­za­ci­je, pri­pre­me prav­nih aka­ta za dva mi­nis­tar­stva na ko­ji­ma se pro­vo­di pi­lot-pro­jekt pa do na­do­grad­nje sa­mog re­gis­tra, di­zaj­na i do­grad­nje sus­ta­va za obra­čun pla­ća. Sa­mo tes­ti­ra­nje za pr­va dva mi­nis­tar­stva, is­ti­ču u Fi­ni, pla­ni­ra se po­kre­nu­ti u sr­p­nju, dok se pr­ve, stvar­ne is­pla­te oče- ku­ju uje­sen, na­kon što sus­tav ti­je­kom ljetnih mje­se­ci bu­de uho­dan. Pri­mje­na u dru­gim mi­nis­tar­stvi­ma, pak, us­li­je­dit će tek po­čet­kom 2013., do­kad u Fi­ni tre­ba­ju pro­ves­ti “mi­gra­ci­ju po­da­ta­ka i iz­o­braz­bu služ­be­ni­ka ko­ji će ra­di­ti na cen­tra­li­zi­ra­nom obra­ču­nu pla­ća”.

Iz Mi­nis­tar­stva upra­ve po­ru­ču­ju da je ra­zvoj sus­ta­va obra­ču­na pla­ća za 2200 ins­ti­tu­ci­ja vr­lo zah­tje­van te da će se im­ple­men­ta­ci­ja pro­vo­di­ti u fa­za­ma, od­nos­no pos­tup­no, uklju­ču­ju­ći i dru­ga mi­nis­tar­stva, škol­s­tvo, zdrav­s­tvo i os­ta­le ko­ji pla­će pri­ma­ju iz pro­ra­ču­na.

PXL

Ar­sen Ba­uk, mi­nis­tar upra­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.