Hr­va­ti na mo­bil­nom te­le­fo­nu 102, na fik­s­nom 228 mi­nu­ta

Mo­bil­ni ope­ra­te­ri bi­lje­že rast pro­me­ta

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Za­greb Una­toč kri­zi mo­bil­ni ope­ra­te­ri nas­ta­vi­li su bi­lje­ži­ti rast pro­me­ta pa su u pr­vom tro­mje­se­čju ove go­di­ne ima­li 7,3 pos­to ve­ći broj utro­še­nih mi­nu­ta, iz­vi­jes­tio je Dr­žav­ni za­vod za sta­tis­ti­ku. U pro­sje­ku je pre­ko sva­kog od pet mi­li­ju­na ak­tiv­nih mo­bil­nih bro­je­va od si­ječ­nja do ožuj­ka mje­seč­no obav­lje­no 102 mi­nu­te raz­go­vo­ra. Ukup­no je, pre­ma po­da­ci­ma Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku, na mo­bil­nu te­le­fo­ni­ra­nje u pr­va tri mje­se­ca utro­še­no 1529 mi­li­ju­na mi­nu­ta. Ve­ći­na, 1513 mi­li­ju­na mi­nu­ta, ot­pa­da na raz­go­vo­re unu­tar Hr­vat­ske, a is­to­dob­no je u me­đu­na­rod­nom pro­me­tu na­prav­lje- no sve­ga 16 mi­li­ju­na mi­nu­ta. Pre­ko fik­s­nih te­le­fo­na za­bi­lje­žen je pad pro­me­ta od 9,6 pos­to, na 1099 mi­li­ju­na mi­nu­ta.

Me­đu­tim, pro­sje­čan ko­ris­nik fik­s­ne li­ni­je mje­seč­no u pro­sje­ku raz­go­va­ra dvos­tru­ko du­že od ko­ris­ni­ka mo­bi­te­la. Ukup­no je u Hr­vat­skoj 1,61 mi­li­jun ak­tiv­nih fik­s­nih li­ni­ja, a nji­hov pro­sječ­ni ko­ris­nik mje­seč­no na­pra­vi 228 mi­nu­ta raz­go­vo­ra. Ve­ći­na se oba­vi u na­ci­onal­nom pro­me­tu, na ko­ji od­la­zi 1065 mi­li­ju­na mi­nu­ta, a na me­đu­na­rod­ni pro­met ot­pa­da 33 mi­li­ju­na mi­nu­ta. Ko­ri­šte­nje br­zog in­ter­ne­ta ras­te 22,2 pos­to. ras­la je po­troš­nja br­zog in­ter­ne­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.