Ljer­ka pu­ljić

Lju­di i ka­ri­je­re

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Upra­va pred­la­že Glav­noj skup­šti­ni, sa­zva­noj za 10. ko­lo­vo­za, da se Ljer­ki Pu­ljić, An­ti To­do­ri­ću, Mis­la­vu Ga­li­ću i Mla­de­nu Tro­gr­li­ću pro­du­ži man­dat u Nad­zor­nom od­bo­ru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.