Ni­sko­pod­ni vlak

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Do­ma­ći pro­izvod Ni­sko­pod­ni elek­tro­mo­tor­ni vlak za re­gi­onal­ni pro­met, ko­ji bi tre­bao po­ve­zi­va­ti Sa­ra­je­vo i Plo­če, pro­izve­li su Kon­čar gru­pa i TŽV Gre­delj. Du­ga­čak je 75 me­ta­ra, a mo­že pos­ti­ći br­zi­nu od 160 ki­lo­me­ta­ra na sat. Ima ka­pa­ci­tet od 212 sje­da­ćih mjes­ta i 220 sta­ja­ćih. HŽ ga ko­ris­ti od 4. sr­p­nja 2011., a pro­me­tu­je na re­la­ci­ji Za­greb – Vin­kov­ci te Za­greb – Si­sak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.