Po­bu­na ho­te­li­je­ra u Cr­noj Go­ri

Dr­ža­va po­du­pi­re ne­lo­jal­nu kon­ku­ren­ci­ju

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Ho­te­li duž cr­no­gor­ske oba­le, me­đu nji­ma i do­bit­ni­ci pres­tiž­nih me­đu­na­rod­nih priz­na­nja, ni­su vi­še dio je­dins­tve­ne cr­no­gor­ske tu­ris­tič­ke po­nu­de. Ho­te­li­je­ri, okup­lje­ni u Cr­no­gor­sko tu­ris­tič­ko udru­že­nje (CTU), os­tva­ri­li su svo­ju dras­tič­nu pri­jet­nju da se ubu­du­će ne­će pred­stav­lja­ti za­jed­no s Na­ci­onal­nom tu­ris­tič­kom or­ga­ni­za­ci­jom Cr­ne Go­re i dr­žav­nim mi­nis­tar­stvom tu­riz­ma, ne­go će to ubu­du­će ra­di­ti sa­mos­tal­no. Cr­no­gor­skih ho­te­la vi­še ne­će bi­ti ni u na­ci­onal­nim tu­ris­tič­kim pros­pek­ti­ma, kao ni u je­dins­tve­nim tu­ris­tič­kim spo­to­vi­ma na CNN-u, BBC-u i Eu­ro­newsu. Ta­ko je od­lu­če- no jer vla­da i lo­kal­ne sa­mo­upra­ve ni­su udo­vo­lji­le zah­tje­vu CTU da se pri­vre­me­ni ugos­ti­telj­ski objek­ti na cr­no­gor­skom pri­mor­ju iz­mjes­te na naj­ma­nje 200 me­ta­ra uda­lje­nos­ti od ho­te­la, či­me bi se sma­nji­la ne­lo­jal­na kon­ku­ren­ci­ja.

PD

Ho­te­li­je­ri­ma pre­ki­pje­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.