Ikea ula­že 1,5 mi­li­jar­di eura

Vi­jes­ti u tr­go­vi­ne u INDIJI

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Šved­ski pro­izvo­đač na­mje­šta­ja Ikea pla­ni­ra ulo­ži­ti 1,5 mi­li­jar­di eura u otva­ra­nje 25 no­vih pro­daj­nih obje­ka­ta u Indiji, naj­a­vi­la je vla­da u New Del­hi­ju. Pr­vo­bit­nu inves­ti­ci­ju od 600 mi­li­ju­na eura pra­tit će fi­nan­cij­ska injek­ci­ja od 900 mi­li­ju­na eura, pri če­mu se ne na­vo­di vre­men­ski ok­vir ulaganja. Ikea za sa­da ne po­sje­du­je ni jed­nu pro­da­va­oni­cu u Indiji, zem­lji ko­ja je po­čet­kom go­di­ne do­pus­ti­la ino­zem­nim tvrt­ka­ma da dr­že u po­sje­du 100 pos­to ma­lo­pro­daj­nih obje­ka­ta jed­nog bren­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.